Lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v.

DatoLOV-1958-03-28-4
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2004-05-07-21 fra 01.07.2004
Publisert
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om statens oppkrevere m.v.

Jf. tidligere Kammer-Rets-Ordning 18 mars 1720 Kap. I § 5 (for så vidt angår ansvaret overfor staten) og Kap. III §§ 1-4 og 6-9, forordning 31 des 1742 §§ 5 og 6, lover 8 mai 1869 og 21 juli 1894 nr. 5 § 5 (2).

§ 1.Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger for staten, eller som for øvrig står staten til regnskap for innbetaling, utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er overfor staten ansvarlig for tap som skyldes at han ikke har opptrådt forsvarlig.

Kongen kan nedsette et pådratt erstatningsansvar eller la det falle bort, dersom det finnes rimelig under omsyn til den utviste skyld, skadens størrelse og tilhøva ellers.

0Endret ved lov 7 mai 2004 nr. 21 (ikr. 1 juli 2004).
§ 2.Kongen kan gi regler om at alle eller enkelte av statens oppkrevere, kasserere eller regnskapsførere skal stille en nærmere fastsatt sikkerhet for sitt ansvar overfor staten.
§ 3.Bestemmelsen i § 1, annet ledd, skal også gjelde for ansvar som er oppstått før lovens ikrafttreden.

Fra lovens ikrafttreden oppheves følgende bestemmelser for så vidt de ennå er i kraft: - - -