Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

DatoLOV-1959-06-19-2
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-34
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1959
Endrer
Kunngjort
KorttittelMotorkjøretøy- og båtavgiftsloven

Lovens tittel endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 17 juni 2016 nr. 34. - Jf. lover 19 mai 1933 nr. 11, 18 juni 1965 nr. 4 § 8. - Jf. tidligere midl. lov 18 juli 1917 nr. 1 kap 1.

§ 1.For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler om beregning og kontroll.

Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer.

Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker o.l. som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av avgiften. Kongen gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av slikt utstyr. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av utstyret dekkes av vedkommende eier.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 14 apr 2000 nr. 25, 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616).
§ 2. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som unnlater å medvirke til kontrollundersøkelse etter forskrifter gitt i medhold av denne lov.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 3. Dersom den avgiftspliktige forsettlig eller uaktsomt har overtrådt bestemmelser gitt i medhold av denne lov, kan han av vedkommende departement pålegges å betale inntil det dobbelte av det avgiftsbeløp som er eller kunne vært unndratt statskassen. Hvis vedkommende tidligere er straffet for overtredelse av bestemmelser som nevnt eller pålagt forhøyet avgift etter første punktum, kan avgiftsbeløpet økes inntil det firedobbelte.

Er det tvil om avgiftsbeløpets størrelse, fastsettes beløpet av vedkommende departement.

Ved anvendelsen av bestemmelsene i denne paragraf teller likt med den avgiftspliktiges egne handlinger de handlinger som er begått av hans medhjelpere, ektefelle og barn og som er straffbare eller ville ha vært straffbare hvis disse personlig hadde vært avgiftspliktige.

Når særlige grunner taler for det, kan vedkommende departement helt eller delvis frita for ansvar etter denne paragraf.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 4.Hvis den avgiftspliktige ikke sender inn forskriftsmessig oppgave i rett tid for beregning og utskriving av avgift, kan avgiften for vedkommende termin forhøyes med kr. 200,-. Forhøyelsen kan foretas inntil 3 år etter utløpet av vedkommende termin. Når særlige grunner taler for det, kan departementet helt eller delvis frafalle krav på forhøyet avgift. Forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 17 er ikke nødvendig ved vedtak etter første punktum.
0Tilføyd ved lov 21 apr 1978 nr. 10. Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 5. Den som har plikt til å gi opplysninger etter denne lov, skal opptre aktsomt og lojalt. Han skal bidra til at hans avgiftsplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt. Han skal gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen.
0Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), tilføyd igjen ved lov 11 des 2009 nr. 115. Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 5a.Reglene i tolloven §§ 13-5, 13-6 og 16-16 om pålegg om bokføring og vedtak om tvangsmulkt gjelder tilsvarende når avgiftsmyndighetene utøver kontroll i medhold av forskrift gitt med hjemmel i denne lov § 1.
0Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), tilføyd igjen ved lov 13 des 2013 nr. 109, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 47 (ikr. 1 jan 2016). Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 6.For avgift, forhøyet avgift og renter på motorkjøretøyer eller båter eller i samband med bruk av motorkjøretøy eller båt som omfattes av denne lov, er eieren ansvarlig.

- - -

For avgift som oppstår ved førstegangsregistrering her i landet er likevel den som melder kjøretøyet til registrering ansvarlig for avgiften. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om dette.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 5, 6 apr 2001 nr. 11 (ikr. 1 apr 2001), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616). Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 7.Kongen kan gi bestemmelser om plikt for eier av motorkjøretøy eller båt til å gi melding til vedkommende avgiftsmyndighet når motorkjøretøy eller båt overdras og når det inntrer forhold som fører til at motorkjøretøy eller båt som tidligere var avgiftsfri blir avgiftspliktig eller kommer inn under andre avgiftsbestemmelser enn tidligere.

Importører og forhandlere av motordrivstoff, motorkjøretøyer og båter eller deler og utstyr til motorkjøretøy eller båt samt forsikringsselskaper plikter på forlangende å gi vedkommende avgiftsmyndighet oppgaver og opplysninger om priser, eierforhold og annet av betydning for å kunne bestemme avgiftspliktens omfang.

Kongen gir nærmere bestemmelser om plikt for

a.vedkommende registreringsmyndighet til å gi oppgaver over registrerte motorkjøretøyer og båter i distriktet
b.importører og forhandlere og forsikringsselskaper til å gi oppgaver over eierforhold og type av båt og motor - spesifikasjoner av båt og motor - herunder pris på båt og motor, eventuelt forsikringssum - vedrørende samtlige båter og båtmotorer som er forhandlet eller forsikret,

til vedkommende avgiftsmyndighet for etablering og vedlikehold av register og for utskrivning av avgiften.

Ligningsmyndighetene skal uoppfordret gi avgiftsmyndighetene opplysninger som foreligger og er av betydning for avgiftskontrollen.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 6, 24 apr 1981 nr. 9, 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616). Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 8.Hvis bruk av motorkjøretøy eller båt ved offentlig tiltak hindres eller vesentlig innskrenkes, kan vedkommende departement helt eller delvis frafalle avgift for den tid hindringen eller innskrenkingen gjelder.
0Endret ved lov 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 7.
§ 9.For motorkjøretøy eller båt som er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, regnes kjøperen som eier med hensyn til bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 8, 21 juni 1985 nr. 82.
§ 10.Reglene om taushetsplikt mv. i lov om toll og vareførsel § 12-1 gjelder tilsvarende for avgiftsmyndighetenes arbeid knyttet til denne lov.
0Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 16, endret ved lover 12 des 2008 nr. 86 (ikr. 27 jan 2009 iflg. vedtak 27 jan 2009 nr. 64), 19 juni 2015 nr. 47 (ikr. 1 jan 2016). Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 11.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 9, 9 mai 2008 nr. 16, endret paragrafnummer fra § 10.
1Fra 1 juli 1959 iflg. res. 19 juni 1959.