Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

DatoLOV-1959-06-19-2
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-05-27-14 fra 01.01.2017, LOV-2016-06-17-34
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1959
Endrer
Kunngjort
KorttittelMotorkjøretøy- og båtavgiftsloven

Lovens tittel endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 17 juni 2016 nr. 34 (korttittel tilføyd). - Jf. lover 19 mai 1933 nr. 11, 18 juni 1965 nr. 4 § 8. u- Jf. tidligere midl. lov 18 juli 1917 nr. 1 kap 1.

§ 1.For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler om beregning og kontroll.

Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motorkjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer.

Kongen kan påby at motorkjøretøyer og båter forsynes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker o.l. som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av avgiften. Kongen gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av slikt utstyr. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av utstyret dekkes av vedkommende eier.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, 14 apr 2000 nr. 25, 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616).
§ 2.(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 3.(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 4.(Tilføyd ved lov 21 apr 1978 nr. 10, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 5.(Opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 5a.(Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 93, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 6.For avgift og renter på motorkjøretøyer eller båter eller i samband med bruk av motorkjøretøy eller båt som omfattes av denne lov, er eieren ansvarlig.

For avgift som oppstår ved førstegangsregistrering her i landet er likevel den som melder kjøretøyet til registrering ansvarlig for avgiften. Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om dette.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 5, 6 apr 2001 nr. 11 (ikr. 1 apr 2001), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 7.Kongen gir nærmere bestemmelser om plikt for
a.vedkommende registreringsmyndighet til å gi oppgaver over registrerte motorkjøretøyer og båter i distriktet
b.importører og forhandlere og forsikringsselskaper til å gi oppgaver over eierforhold og type av båt og motor - spesifikasjoner av båt og motor - herunder pris på båt og motor, eventuelt forsikringssum - vedrørende samtlige båter og båtmotorer som er forhandlet eller forsikret,

til vedkommende avgiftsmyndighet for etablering og vedlikehold av register og for utskrivning av avgiften.

0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 6, 24 apr 1981 nr. 9, 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 8.Hvis bruk av motorkjøretøy eller båt ved offentlig tiltak hindres eller vesentlig innskrenkes, kan vedkommende departement helt eller delvis frafalle avgift for den tid hindringen eller innskrenkingen gjelder.
0Endret ved lov 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 7.
§ 9.For motorkjøretøy eller båt som er solgt med forbehold om eiendomsrett for selgeren, regnes kjøperen som eier med hensyn til bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.
0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 8, 21 juni 1985 nr. 82.
§ 10.(Tilføyd ved lov 9 mai 2008 nr. 16, opphevet ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).)
§ 11.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
0Endret ved lover 21 apr 1978 nr. 10, endret paragrafnummer fra § 9, 9 mai 2008 nr. 16, endret paragrafnummer fra § 10.
1Fra 1 juli 1959 iflg. res. 19 juni 1959.