Samarbeidsavtale mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige [Helsingforsavtalen]

DatoLOV-1962-03-23-2
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1962
Endrer
Kunngjort
KorttittelHelsingforsavtalen

Kapitteloversikt:

Avtalen ble undertegnet 23 mars 1962 og trådte ikr. 1 juli samme år. Jf. endringsavtaler 13 feb 1971, 11 mars 1974, 15 juni 1983, 6 mai 1985, 21 aug 1991, 18 mars 1993, 29 sep 1995 (alle ikr.).

Preambel

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer:

som ønsker å fremme ytterligere det nære fellesskap som råder mellom de nordiske folk med hensyn til kultur og når det gjelder retts- og samfunnsoppfatning, og ytterligere utvikle samarbeidet mellom de nordiske land;

som ønsker å gjennomføre ensartede bestemmelser i de nordiske land i så mange henseender som mulig;

som på alle områder hvor det finnes forutsetninger for det, vil søke å oppnå en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom landene;

som vil fortsette det for landene betydningsfulle samarbeid innen Nordisk Råd og andre samarbeidsorganer;

er blitt enig om følgende bestemmelser:

Innledende bestemmelse

Art 1.Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern.

Avtalepartene bør rådføre seg med hverandre i spørsmål av felles interesse som behandles i europeiske og andre internasjonale organisasjoner og konferanser.

0Endret ved avtaler 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 1 juli 1974), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993).

Rettslig samarbeid

Art 2.Ved utformingen av lover og andre rettsregler i de nordiske land skal statsborgere i de øvrige nordiske land behandles likt med landets egne statsborgere. Dette gjelder innenfor samarbeidsoverenskomstens virkeområde.

Det kan likevel gjøres unntak fra første avsnitt dersom krav til statsborgerskap er grunnlovsfestet, nødvendig på grunn av andre internasjonale forpliktelser eller det ellers av særlige grunner anses som nødvendig.

0Endret ved avtale 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996).
Art 3.Avtalepartene skal søke å lette adgangen for statsborger i et nordisk land til å oppnå statsborgerskap i et annet nordisk land.
Art 4.Avtalepartene skal fortsette lovsamarbeidet i den hensikt å oppnå størst mulig overensstemmelse på privatrettens område.
Art 5.Avtalepartene bør søke å oppnå ensartede bestemmelser om forbrytelser og deres rettslige følger.

Forbrytelser begått i et nordisk land bør i størst mulig utstrekning kunne etterforskes og være gjenstand for rettergang og pådømmelse også i et annet nordisk land.

Art 6.Avtalepartene skal søke å oppnå innbyrdes samordning av annen lovgivning enn den som her er nevnt på områder der det synes hensiktsmessig.
Art 7.Hver avtalepart bør søke å få gjennomført bestemmelser som medfører at beslutning av domstol eller annen myndighet i et annet nordisk land kan iverksettes også innen partens område.

Kulturelt samarbeid

Art 8.Undervisning og utdannelse i skolene i de nordiske land skal i passende omfang omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land, herunder Færøyene, Grønland og Åland.
0Endret ved avtale 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 juni 1984).
Art 9.Hver avtalepart bør opprettholde og utvide mulighetene for studerende hjemmehørende i et annet nordisk land til å studere og avlegge eksamen ved dens læresteder. I størst mulig utstrekning bør deleksamen avlagt i et annet nordisk land kunne anerkjennes og medregnes ved slutteksamen i et annet nordisk land.

Økonomisk støtte fra hjemlandet bør kunne ytes uten hensyn til i hvilket land studiene finner sted.

Art 10.Avtalepartene bør samordne slik offentlig anordnet utdannelse som tar sikte på å gi rett til særskilt yrkesutøvelse.

Denne utdannelse bør så vidt mulig gi samme rett til yrkesutøvelse i alle nordiske land. Det kan likevel stilles krav om slik tilleggsutdannelse som nasjonale forhold måtte tilsi.

Art 11.På de områder der det er hensiktsmessig, bør utbyggingen av læresteder samordnes gjennom stadig samarbeid om utbyggingsplanene og deres gjennomføring.
Art 12.Samarbeid på forskningens område bør være ordnet slik at tilgjengelige bevilgninger og andre ressurser samordnes og utnyttes best mulig, bl.a. ved at det opprettes felles institusjoner.
Art 13.For å støtte og styrke den kulturelle utviklingen skal det frie nordiske folkeopplysningsarbeidet og utvekslingen innenfor litteratur, kunst, musikk, teater, film og de øvrige kulturområder fremmes, hvorunder bl.a. de muligheter radio og televisjon byr på bør utnyttes.

Sosialt samarbeid

Art 14.Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle det fellesnordiske arbeidsmarkedet etter de retningslinjer som er trukket opp i tidligere avtaler. Arbeidsformidling og yrkesveiledning skal samordnes. Det skal være fri utveksling av praktikanter.

Ensartet utforming av nasjonale regler om arbeidervern og lignende spørsmål skal søkes oppnådd.

Art 15.Avtalepartene skal arbeide for at en statsborger i et nordisk land under opphold i et annet nordisk land i størst mulig utstrekning skal nyte godt av de sosiale goder som ytes i oppholdslandet til dets egne statsborgere.
Art 16.Avtalepartene skal ytterligere utvikle samarbeidet innen helsevesenet, sykepleien, alkoholikerbehandlingen og når det gjelder barne- og ungdomsvern.
Art 17.Hver avtalepart skal arbeide for at medisinsk, teknisk eller annen lignende sikkerhetskontroll blir utført på en slik måte at attest eller bevitnelse om kontrollen kan godtas i de øvrige nordiske land.

Økonomisk samarbeid

Art 18.For å fremme det nordiske økonomiske samarbeid på forskjellige områder skal avtalepartene rådføre seg med hverandre om den økonomiske politikk. Herunder bør oppmerksomheten rettes mot mulighetene for å samordne tiltak som treffes med sikte på konjunkturutjevning.
Art 19.Avtalepartene har til hensikt så langt det er mulig å fremme et produksjons- og investeringssamarbeid mellom sine land og herunder søke å legge forholdene til rette for direkte samarbeid mellom foretak i to eller flere av de nordiske land. Avtalepartene bør som ledd i et videre internasjonalt samarbeid søke å oppnå en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom landene når det gjelder produksjon og investeringer.
Art 20.Avtalepartene skal arbeide for størst mulig frihet for kapitalbevegelser mellom de nordiske land. Når det gjelder andre betalings- og valutaspørsmål av felles interesse bør det søkes oppnådd felles løsninger.
Art 21.Avtalepartene skal søke å befeste det samarbeid som tidligere er innledet for å fjerne hindringer for handelen mellom de nordiske landene, og så langt som mulig ytterligere styrke og utvikle dette samarbeid.
Art 22.Avtalepartene skal i internasjonale handelspolitiske spørsmål så vel hver for seg som i fellesskap søke å fremme nordiske interesser, og rådføre seg med hverandre i dette øyemed.
Art 23.Avtalepartene skal arbeide for en samordning av de tolltekniske og tolladministrative bestemmelser og for slike tollmessige forenklinger som kan lette samferdselen mellom landene.
Art 24.Bestemmelsene vedrørende den nordiske grensehandel skal utformes på en slik måte at befolkningen i grensetraktene påføres minst mulig ulemper.
Art 25.Når det foreligger behov og forutsetninger for felles økonomisk utbygging av områder innen to eller flere avtaleparters territorier som grenser opp til hverandre, skal disse parter i fellesskap søke å fremme en slik utbygging.

Samarbeid på samferdselens område

Art 26.Avtalepartene skal arbeide for å befeste det samarbeid som tidligere er innledet på samferdselens område, og søke å utvikle dette samarbeidet for å lette forbindelsene og varebyttet mellom landene og oppnå hensiktsmessige løsninger på de problemer som måtte forekomme på dette område.
Art 27.Bygging av samferdselsforbindelser som berører to eller flere avtaleparters område, skal skje i samråd mellom de berørte parter.
Art 28. Avtalepartene skal søke å bevare og utvikle ytterligere det samarbeid som har ført til at deres territorier utgjør ett passkontrollområde. Kontrollen av reisende som passerer grense mellom nordiske land, skal også ellers forenkles og samordnes.
Art 29.Avtalepartene skal samordne arbeidet for øket trafikksikkerhet.

Samarbeid på miljøvernområdet

0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).
Art 30.Avtalepartene skal i sin nasjonale lovgivning og ved anvendelsen av denne i størst mulig utstrekning likestille de øvrige avtalepartenes miljøverninteresser med sitt eget lands.
0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).
Art 31.Avtalepartene skal søke å harmonisere sine miljøvernregler i den hensikt å oppnå den størst mulige overensstemmelse når det gjelder normer og retningslinjer for utslipp av forurensninger, anvendelse av miljøgifter og andre forstyrrelser av miljøet.
0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).
Art 32.Avtalepartene skal tilstrebe samordning når det gjelder å reservere naturvern- og friluftsområder samt når det gjelder fredning og andre forholdsregler for vern av planter og dyr.
0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).

Annet samarbeid

Art 33.Avtalepartenes deltakelse i europeisk og annet internasjonalt samarbeid gir gode muligheter for samarbeid til fordel for nordiske statsborgere og foretak. Regjeringene har i denne sammenheng et spesielt ansvar for å ivareta felles interesser og synspunkter.
0Endret ved avtale 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere art 30.
Art 34.Tjenestemann som tilhører en avtaleparts utenrikstjeneste og tjenestegjør utenfor de nordiske land, skal i den utstrekning det er forenlig med hans tjenesteplikter og ikke møter hindringer fra det lands side hvor han tjenestegjør, også bistå statsborgere fra et annet nordisk land når dette ikke har noen representasjon på vedkommende sted.
0Tidligere art 31.
Art 35.Avtalepartene bør når det finnes mulig og hensiktsmessig samordne sin virksomhet for bistand til og samarbeid med utviklingslandene.
0Tidligere art 32.
Art 36.Tiltak for å spre øket kjennskap til de nordiske land og det nordiske samarbeidet bør foregå i nært samarbeid mellom avtalepartene og deres organer for informasjon til utlandet. Der det finnes hensiktsmessig, kan felles opptreden komme på tale.
0Tidligere art 33.
Art 37.Avtalepartene skal arbeide for at forskjellige områder av den offentlige statistikk samordnes.
0Tidligere art 34.

Særlige avtaler

0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).
Art 38.Nærmere regler om samarbeidet innenfor de her angitte områder skal kunne fastsettes i særlige avtaler.
0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).

Formene for nordisk samarbeid

Art 39.For å gjennomføre og videreutvikle det nordiske samarbeid etter denne og andre avtaler bør de nordiske land stadig samrå seg med hverandre, og treffe de samordningstiltak som det er behov for.
0Endret ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 35.
Art 40.Samarbeidet finner sted i Nordisk Råd, i Nordisk Ministerråd, i statsministrenes, utenriksministrenes og i andre ministres møter, i særlige samarbeidsorganer og mellom landenes fagmyndigheter.
0Endret ved avtaler 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere art 36.
Art 41.En bestemmelse som er et resultat av samarbeid mellom to eller flere avtaleparter må ikke endres av en part med mindre de øvrige parter underrettes om det. Underretning er ikke nødvendig i tilfelle hvor det haster og når det gjelder bestemmelser av mindre betydning.
0Tidligere art 37.
Art 42.Myndighetene i de nordiske land skal kunne korrespondere direkte med hverandre i slike saker som ikke etter sin natur av andre grunner bør behandles gjennom utenrikstjenesten.
0Tidligere art 38.
Art 43.I det nordiske samarbeidet bør det foreligge den størst mulige offentlighet.
0Tilføyd ved avtale 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975).

Nordisk Råd

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971).
Art 44.I Nordisk Råd samarbeider de nordiske lands samt Færøyenes, Grønlands og Ålands folkevalgte forsamlinger, landenes regjeringer samt Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse. Rådet kan ta initiativ og gi råd i spørsmål som angår samarbeid mellom alle eller noen av disse land og Færøyene, Grønland og Åland, og har for øvrig de oppgaver som fremgår av denne og andre avtaler.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984). Tidligere artikkel 39.
Art 45.Rådet kan vedta rekommandasjoner og rette andre henvendelser eller avgi uttalelser til en eller flere av de nordiske lands regjeringer eller til ministerrådet.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere artikkel 40.
Art 46.Rådet bør, ut over hva som særlig er avtalt, gis anledning til å uttale seg om nordiske samarbeidsspørsmål av større betydning når dette ikke er umulig på grunn av tidsnød.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere artikkel 41.
Art 47.Rådet består av 87 valgte medlemmer, regjeringsrepresentanter og representanter for Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse.

Av medlemmene velger Danmarks folketing 16, Finlands riksdag 18, Islands allting 7 og Norges storting og Sveriges riksdag hver 20 samt Færøyenes lagting, Grønlands landsting og Ålands lagting hver 2. Videre velger hver forsamling et tilsvarende antall suppleanter.

Valg av medlemmer og suppleanter foretas årlig og gjelder for tiden inntil neste valg. Ved valgene skal forskjellige politiske meningsretninger gis representasjon i Rådet.

Bare medlemmer av den forsamling som har foretatt valget, kan være valgt medlem eller suppleant i Rådet.

Regjeringene, landsstyrene og landskapsstyrelsen utpeker blant sine medlemmer det antall representanter som de ønsker.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere artikkel 42.
Art 48.Danmarks rikes delegasjon består av de medlemmer som er valgt av folketinget og de representanter som er utpekt av regjeringen samt av Færøyenes og Grønlands delegasjoner som nevnt i annet avsnitt. Finlands delegasjon består av medlemmer som er valgt av riksdagen og de representanter som er utpekt av regjeringen samt av Ålands delegasjon nevnt i annet avsnitt. Delegasjonen for hvert av de øvrige land består av de medlemmer som er valgt av den folkevalgte forsamling og de representanter som er utpekt av regjeringen.

Færøyenes delegasjon består av de medlemmer som er valgt av lagtinget og de representanter som er utpekt av landsstyret. Grønlands delegasjon består av de medlemmer som er valgt av landstinget og de representanter som er utpekt av landsstyret. Ålands delegasjon består av de medlemmer som er valgt av lagtinget og de representanter som er utpekt av landskapsstyrelsen.

Med «delegasjon» forstås i artikkel 58, annet avsnitt, landets delegasjon.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993), 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere artikkel 43.
Art 49.Regjeringenes samt landsstyrenes og landskapsstyrelsens representanter har ikke stemmerett i Rådet.

I spørsmål som angår anvendelsen av avtaler mellom enkelte land, har bare medlemmer fra disse land stemmerett.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984). Tidligere art 44.
Art 50.Rådets organer er plenarforsamlingen, presidiet og utvalgene.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 45.
Art 51.Plenarforsamlingen består av alle medlemmer i Rådet.

Plenarforsamlingen avholder ordinær sesjon minst en gang i året. Ekstraordinær sesjon eller temasesjon holdes når presidiet beslutter det, eller når minst to regjeringer eller minst femogtyve valgte medlemmer henstiller om det.

Rådets forføyninger utøves av plenarforsamlingen, hvis ikke noe annet er særlig foreskrevet.

Plenarforsamlingens forhandlinger er offentlige, med mindre plenarforsamlingen bestemmer noe annet.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992), 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere art 46.
Art 52.Plenarforsamlingen utpeker, for et kalenderår, ved årlig ordinær sesjon et presidium bestående av en president og det antall andre medlemmer som angis i forretningsorden for Nordisk Råd.

Ulike politiske meningsretninger skal være representert i presidiet. Hvert land skal være representert i presidiet.

Medlemmer av presidiet skal være valgte medlemmer av Rådet.

Presidiet ivaretar Rådets løpende forretninger og opptrer for øvrig på Rådets vegne i den utstrekning som fremgår av denne overenskomst og Rådets forretningsorden.

Presidentskapet i Rådet roterer mellom de nordiske land på den måte som fremgår av forretningsorden for Nordisk Råd.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 6 mai 1985 nr. 1 (ikr. 12 feb 1986), 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992), 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere art 47.
Art 53.

Plenarforsamlingen bestemmer utvalgenes antall og forretningsområde. Utvalgenes oppgave er å forberede behandling av sakene i Rådet.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere art 48.
Art 54.Rådet bistås i sin virksomhet av et presidiesekretariat.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 6 mai 1985 nr. 1 (ikr. 12 feb 1986), 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992), 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere art 49.
Art 55.Regjeringene, Færøyenes landsstyre, Grønlands landsstyre, Ålands landskapsstyrelse, Ministerrådet, Rådets presidium og utvalg samt medlemmene har rett til å fremsette forslag for Rådet.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 6 mai 1985 nr. 1 (ikr. 12 feb 1986), 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992), 29 sept 1995 nr. 1 (ikr. 2 jan 1996). Tidligere art 50.
Art 56.Rekommandasjoner vedtas av plenarforsamlingen på grunnlag av at det er fremsatt forslag om det.

Presidiet kan foreta annen fremstilling på grunnlag av at det er fremsatt forslag om det.

Uttalelser avgis av plenarforsamlingen. Når presidiet foretar en henvendelse (fremstilling), avgis uttalelsen av presidiet.

Presidiet skal anmelde til plenarforsamlingen de beslutninger som er truffet i henhold til andre eller tredje avsnitt.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992). Tidligere art 51.
Art 57.Et valgt medlem kan stille spørsmål til en regjering eller til Ministerrådet i anledning av en beretning eller meddelelse som er avgitt til Rådet, eller for øvrig om emner som angår det nordiske samarbeidet.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992). Tidligere art 52.
Art 58.Hver delegasjon svarer for utgiftene til sin deltagelse i Rådet.

Presidiet beslutter for hvert budsjettår hvorledes fellesutgiftene skal fordeles mellom delegasjonene.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 15 juni 1983 nr. 1 (avtale 28 jan 1984), 21 aug 1991 nr. 1 (ikr. 29 jan 1992). Tidligere art 53.
Art 59.Plenarforsamlingen fastsetter Rådets arbeidsordning. Beslutning om vedtagelse av arbeidsordningen eller om endringer i denne krever to tredjedels flertall blant rådets valgte medlemmer.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 54.

Nordisk ministerråd

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971).
Art 60.I Nordisk ministerråd samarbeider de nordiske lands regjeringer.

Færøyenes og Grønlands landsstyrer samt Ålands landskapsstyrelse deltar i Ministerrådets arbeid.

Ministerrådet treffer beslutninger i den utstrekning som angis i denne og andre avtaler mellom de nordiske land. Også i andre samarbeidsspørsmål forestår ministerrådet samarbeidet mellom de nordiske lands regjeringer og mellom regjeringene og Nordisk Råd.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtale 15 juni 1983 nr. 1 (avtale 28 jan 1984). Tidligere art 55.
Art 61.Medlemmer av regjering, landsstyre eller landskapsstyrelsen kan i unntakstilfelle være representert på møter av befullmektiget, dog må minst tre av landene være representert av regjeringsmedlemmer.

Statsministrene har ansvaret for den overordnede samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. De bistås av et utpekt regjeringsmedlem i hvert land (samarbeidsminister) og en statssekretær eller embetsmann (medlem av den nordiske samarbeidskomiteen).

Formannskapet roterer mellom de nordiske lands regjeringer i henhold til en nærmere avtale. Formannskapet har ansvaret for å samordne det nordiske regjeringssamarbeidet og for å ta de nødvendige initiativ. Formannskapet leder arbeidet i Ministerrådet, i andre ministermøter og ved regjeringenes rådslagninger om europeiske og andre internasjonale spørsmål på alle nivåer.

Ministerrådet bistås i sin virksomhet av embetsmannskomiteer og av Ministerrådets sekretariat.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 11 mars 1974 nr. 1 (ikr. 5 sept 1975), 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere art 56.
Art 62.Ministerrådet er beslutningsdyktig når alle landene er representert i ministerrådet. I spørsmål som utelukkende angår visse land, behøver dog bare disse land å være representert.

Hvert land har én stemme i ministerrådet.

Ministerrådets beslutninger skal være enstemmige. I prosedyrespørsmål treffes beslutning dog med enkelt flertall av dem som avgir stemme, og ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

Stemmeunnlatelse er ikke til hinder for at beslutning fattes.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 57.
Art 63.Ministerrådets beslutninger er bindende for de enkelte land. Beslutning vedrørende spørsmål som etter et av landenes forfatning krever godkjennelse av den folkevalgte forsamling, er dog ikke bindende for dette land før den folkevalgte forsamling har godkjent beslutningen. Hvis slik godkjennelse kreves, skal Ministerrådet underrettes om dette før Ministerrådet treffer beslutningen. Før den folkevalgte forsamlings godkjennelse foreligger, er heller ikke noe annet land bundet av beslutningen.

Beslutning truffet i overensstemmelse med denne overenskomst er bindende for Færøyene, Grønland og Åland i den utstrekning de slutter seg til beslutningen i samsvar med selvstyreordningene.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 15 juni 1983 nr. 1 (ikr. 28 jan 1984), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere art. 58.
Art 64.Ministerrådet skal årlig fremlegge for Nordisk Råd en beretning vedrørende det nordiske samarbeidet og en redegjørelse for planene for det fortsatte samarbeidet.

Formannskapslandets statsminister redegjør for Nordisk Råd om hovedtrekkene i samarbeidet og om regjeringenes samarbeide når det gjelder europeiske og andre internasjonale spørsmål.

Nordisk ministerråd skal fremlegge sitt forslag til budsjett for Nordisk Råd til uttalelse.

Nordisk Råd kan foreslå endrede prioriteringer innenfor den finansielle ramme som Ministerrådet har angitt.

Medmindre det kan anføres vesentlige grunner, skal Ministerrådet følge Rådets anbefalinger når det gjelder budsjettdisposisjoner innenfor den angitte finansielle rammen.

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971), endret ved avtaler 6 mai 1985 nr. 1 (ikr. 12 feb 1986), 18 mars 1993 nr. 1 (ikr. 7 nov 1993). Tidligere art. 59.
Art 65.Ministerrådet skal før hver ordinære sesjon av Nordisk Råds plenarforsamling gi rådet melding om de tiltak som er truffet i anledning av rådets rekommandasjoner og andre henvendelser. Hvis rekommandasjon eller annen henvendelse er rettet til en eller flere regjeringer, kan slik melding i stedet gis av den eller de regjeringer som rekommandasjonen eller henvendelsen er rettet til.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 60.
Art 66.Ministerrådet fastsetter sin arbeidsordning.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 61.
Art 67.Samråd mellom de nordiske lands regjeringer kan, foruten i ministerrådet, finne sted ved nordiske ministermøter.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 62.

Endring av avtalen

0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971).
Art 68.Innen de kontraherende parter enes om endring i denne avtale, skal Nordisk Råd gis anledning til å uttale seg.
0Tilføyd ved avtale 13 feb 1971 nr. 1 (ikr. 1 juli 1971). Tidligere art 63.

Sluttbestemmelser

Art 69.Denne avtale skal ratifiseres, og ratifikasjonsdokumentene skal snarest mulig deponeres i det finske utenriksministerium. Avtalen trer i kraft første dag i den måned som begynner nærmest etter den dag da samtlige parters ratifikasjonsdokumenter er deponert.
0Tidligere art 39.
Art 70.Ønsker noen av avtalepartene å oppsi avtalen, skal skriftlig meddelelse om dette tilstilles den finske regjering, som straks skal underrette de øvrige avtalepartene herom og om hvilken dag meddelelsen ble mottatt. Oppsigelsen gjelder bare for det land som har foretatt den, og blir gyldig fra og med første dag i den måned som begynner seks måneder etter det tidspunkt den finske regjering mottok meddelelse om oppsigelsen.

Overenskomsten skal deponeres i det finske utenriksministerium, og bekreftede avskrifter skal av det finske utenriksministerium tilstilles hver enkelt avtalepart.

0Tidligere art 40.
 

Til bekreftelse av dette har undertegnede befullmektigede representanter undertegnet denne avtale. 

Utferdiget i Helsingfors i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, som alle har lik gyldighet, den tjuetredje mars nittenhundre og sekstito.