Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster

DatoLOV-1963-06-21-12
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse21.06.1963
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om undersjøiske naturforekomster

Lovens tittel endret ved lov 22 mars 1985 nr. 11.

§ 1.Denne lov gjelder vitenskapelig utforskning av havbunnen og grunnen under denne og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Med kontinentalsokkelen menes havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som strekker seg ut over norsk sjøterritorium gjennom hele den naturlige forlengelse av landterritoriet til ytterkanten av kontinentalmarginen, men ikke kortere enn 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt fra, likevel ikke utover midtlinjen i forhold til annen stat med mindre annet følger av folkerettens regler for kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene eller overenskomst med vedkommende stat.

Loven kommer også til anvendelse ved virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

Loven får ikke anvendelse på utnyttelse av bunnfaste arter i og på norsk kontinentalsokkel.

0Endret ved lover 25 mars 1977 nr. 21, 22 mars 1985 nr. 11, 29 nov 1996 nr. 72 (ikr. 1 juli 1997), 30 juni 2006 nr. 60 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 741), 6 juni 2008 nr. 37 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1355).
§ 2.Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten.

Kongen kan gi norske eller utenlandske personer, herunder også stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger, adgang til å undersøke eller utnytte naturforekomstene. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

For undersøkelse eller utnytting av skjellsand, sand og grus, kan Kongen pålegge fylkeskommunen å utøve myndighet etter annet ledd.

0Endret ved lover 22 mars 1985 nr. 11, 13 mars 1992 nr. 25, 24 juni 1994 nr. 33, 6 juni 2008 nr. 37 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1355).
§ 3.Kongen kan gi regler om slik virksomhet som nevnt i § 1.
0Endret ved lov 22 mars 1985 nr. 11.
§ 4.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Forsøk straffes på samme måte.
0Opphevet ved lov 22 mars 1985 nr. 11, tilføyd igjen ved lov 24 juni 1994 nr. 33, endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 5.(Opphevet ved lov 22 mars 1985 nr. 11.)
§ 6.Denne lov trer i kraft straks.