Lov om avgift til Det norske komponistfond

DatoLOV-1965-04-09-1
DepartementKulturdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse09.04.1965
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om avgift til Det norske komponistfond

Jf. EØS-avtalen artikkel 4.

§ 1.Ved avgifter som pålegges etter denne lov, opprettes et fond. Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om tildeling av støtte etter denne lov.

0Endret ved lov 4 des 1992 nr. 128.
§ 2.Fondet ledes av et styre på fem medlemmer med personlige varamenn, oppnevnt av Kongen for 4 år om gangen.

Departementet utferdiger reglement for styret og gir nærmere regler om revisjon av fondets regnskaper. Det fastsetter godtgjørelse for styrets medlemmer.

0Endret ved lov 11 juli 1986 nr. 51.
§ 3.Plikt til å betale avgift til fondet har selskap eller annen sammenslutning som selv eller ved fullmektig i ervervsøyemed eller til stadighet utøver virksomhet i Norge som mellommann for opphavsmenn ved oppkreving av vederlag til opphavsmenn for lydfesting eller offentlig fremføring av musikkverk.

Selskap eller annen sammenslutning som i Norge vil drive slik virksomhet som nevnt i første ledd må ha bevilling av Kongen som kan kreve garanti for at avgifter til fondet blir betalt og for ansvar som selskapet eller sammenslutningen måtte komme i overfor opphavsmenn som det har oppkrevd vederlag for og for øvrig sette andre vilkår for tillatelsen.

Med musikkverk i denne lov forstås åndsverk som har vern som musikkverk, med eller uten tekst, etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961.

§ 4.Avgift til fondet skal beregnes på grunnlag av den avgiftspliktiges bruttoomsetning. Departementet fastsetter avgiftens størrelse innenfor maksimumssatser som Kongen vedtar. Før satser eller avgifter fastsettes, skal fondets styre avgi uttalelse.

Styret beregner og skriver ut avgiftene.

Tvist om avgiftsplikt eller om beregningen av avgift kan ankes inn for departementet.

Styret kan hos enhver som det antar kan være avgiftspliktig etter § 3, kreve alle opplysninger som det finner nødvendig for å avgjøre om avgiftsplikt foreligger eller for beregning av avgiftsbeløpet.

Departementet gir nærmere forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgiften. Det kan sette ned eller ettergi pålagt avgift når særlige grunner taler for det.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved lov 26 juni 1992 nr. 86.
§ 5.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller bestemmelser gitt i henhold til den, straffes med bøter.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 6.Denne lov trer i kraft straks.