Lov om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven]

DatoLOV-1965-06-25-2
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertISBN 82-504-1183-8
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelKredittloven - pkrregll

Kapitteloversikt:

Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15, § 16 og § 18 (ikr. 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

Kapittel 5. Om renteregulering og emisjonskontroll.

§ 15. Kongen kan ved forskrift bestemme at lån mot utstedelse av ihendehaverobligasjoner eller obligasjoner registrert i et verdipapirregister, eller lån som ellers gis av flere långivere sammen, ikke skal kunne tas opp uten etter samtykke fra Kongen.
0Endret ved lover 18 juni 1971 nr. 75, 14 juni 1985 nr. 70, 5 juli 2002 nr. 64 (ikr. 1 jan 2003 iflg. forskr. 20 des 2002 nr. 1627).

Kapittel 6. Om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser.

§ 16.Kongen gir bestemmelser om tilsyn med at de forskrifter som er gitt i medhold av loven overholdes.

Institusjonene som omfattes av loven plikter etter anmodning i det enkelte tilfelle eller etter generelle bestemmelser som gis om utøvingen av tilsynet å gi tilsynsmyndigheten de opplysninger som er nødvendige for kontrollen.

Tilsynsmyndigheten skal ha adgang til institusjonenes regnskaper.

Tilsynsmyndighetens tjenestemenn har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger som de blir kjent med i sin virksomhet. Taushetsplikten skal likevel ikke være til hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret.

0Endret ved lov 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997 iflg. res. 10 okt 1997 nr. 1088).
§ 18.Den som forsettlig eller aktløst overtrer bestemmelser som er gitt i medhold av §§ 11 og 13-15, straffes med bøter.
0Endret ved lover 20 juli 1991 nr. 66, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).