Lov om pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

DatoLOV-1966-05-06
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2010-12-17-78 fra 01.01.2011
Publisert
Ikrafttredelse06.05.1966 med virkning fra 01.01.1963
Endrer
Kunngjort
Rettet14.04.2008 (fulltekst)
KorttittelLov om pensjonsordning for sivilombudsmannen

Jf. lov 22 juni 1962 nr. 8.

§ 1.Loven omfatter dem som er utnevnt til stilling som Stortingets ombudsmann for forvaltningen før 1. januar 2011.
0Tilføyd ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), tidligere § 1 endret paragrafnummer til § 2.
§ 2.Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal være medlem av Statens pensjonskasse med rettigheter og plikter etter lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse med de unntak som er fastsatt nedenfor.

Etter 4 års tjeneste ytes alderspensjon som svarer til 44 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når ombudsmannen fratrer stillingen med rett til pensjon, er pensjonsgrunnlaget den fastsatte årlige bruttogodtgjørelsen for høyesterettsdommere. Fratres stillingen tidligere, skal pensjonsgrunnlaget settes til årlig bruttogodtgjørelse på fratredelsestidspunktet. For pensjoner som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den årlige fastsatte bruttogodtgjørelsen på dette tidspunktet. Tilsvarende gjelder for dem som har fratrådt stillingen uten å ta ut pensjon før 1. januar 2011. For hvert tjenesteår utover 4 økes nevnte prosentsats med 3½. Alderspensjon beregnes ikke for mer enn 8 tjenesteår i alt.

Uførepensjon og familiepensjon beregnes etter 8 års tjenestetid, hvis pensjonstilfellet inntrer under ombudsmannens funksjonstid. For slike pensjoner som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den årlige fastsatte bruttogodtgjørelsen for høyesterettsdommere på dette tidspunktet.

Alderspensjon levealdersjusteres etter lov om Statens pensjonskasse § 24, likevel slik at pensjonen ved uttak etter 67 år ikke blir høyere enn pensjonsnivået etter § 2 annet ledd.

Medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at for ombudsmenn som har fire års tjenestetid, utgjør det garanterte pensjonsnivået 44 % av pensjonsgrunnlaget. For hvert tjenesteår utover 4, til og med 8 tjenesteår, økes nevnte prosentsats med 3,5.

Pensjoner etter denne lov reguleres etter lov om Statens pensjonskasse § 42.

0Endret ved lover 15 nov 1974 nr. 60 (ikr. 15 nov 1974, med virkning fra 1 juli 1974), 8 feb 1980 nr. 1 (ikr. 1 mars 1980 iflg. stortingsvedtak 19 feb 1980), 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 1.
§ 3.Denne lov trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 1963.

Den får ikke anvendelse på den som er innehaver av stillingen ved lovens ikrafttredelse, med mindre han innen frist som fastsettes av Statens pensjonskasse, skriftlig erklærer at han godtar loven.

0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011). endret paragrafnummer fra § 2.