Lov om fullmakt for Kongen til å forby redere å gi opplysninger m.m. til utenlandske myndigheter

DatoLOV-1967-06-16-3
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse16.06.1967
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om forbud mot at redere gir opplysninger

Jf. lover i note til overskriften til sjøl. del IV.

§ 1.Kongen kan gi bestemmelser som forbyr reder av norsk skip å etterkomme krav fra utenlandske myndigheter om opplysninger om forretningsmessige forhold, herunder krav om utlevering av forretningsdokumenter.
§ 2.Den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.