Lov om tiltak mot diskriminering i internasjonal skipsfart

DatoLOV-1967-07-07-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse07.07.1967
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om diskriminering i internasj. skipsfart

Jf. lover i note til overskriften til sjøl. del IV.

§ 1.Dersom transport med norske skip til eller fra fremmed stat utsettes for diskriminering i forhold til transporter med skip registrert i denne stat eller en annen stat, kan Kongen for å vareta norske interesser i internasjonal skipsfart treffe bestemmelser som forbyr eller begrenser retten til inngåelser av avtaler om befraktning av eller transport med skip som er registrert i den stat hvor diskrimineringen finner sted.
§ 2.Den som overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.