Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet

DatoLOV-1969-06-13-38
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse13.06.1969
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om oppskyting i verdensrommet

§ 1.Uten tillatelse fra vedkommende departement er det forbudt å skyte noen gjenstand ut i verdensrommet fra:
a.Norsk territorium, herunder også Svalbard, Jan Mayen og de norske biland.
b.Norsk fartøy, luftfartøy o.l.
c.Områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett, når oppskytingen foretas av norsk statsborger eller person hjemmehørende i Norge.

Det kan settes bestemte vilkår for slik tillatelse som nevnt i første ledd.

§ 2.Departementet kan gi regler om kontroll m.m. med virksomhet som nevnt i § 1.
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.