Lov om Norsk Lovtidend m.v.

DatoLOV-1969-06-19-53
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-1993-06-11-83 fra 01.08.1993
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1970
EndrerLOV-1876-04-01
Kunngjort
KorttittelLov om Norsk Lovtidend

Jf. tidligere lov 1 apr 1876.

§ 1.Norsk Lovtidend utgis for offentlig regning og skal inneholde:
a)grunnlovsbestemmelser,
b)lover og vedtak om lovers ikrafttredelse, oppheving og virksomhetsområde,
c)provisoriske anordninger og vedtak om oppheving av slike anordninger,
d)Stortingets skattevedtak,
e)det som ved lov eller med hjemmel i lov er påbudt kunngjort i Norsk Lovtidend.

Forvaltningsavgjørelse som ikke er påbudt kunngjort, uttalelse, rundskriv m.m. samt overenskomster med fremmed stat kan kunngjøres i Norsk Lovtidend dersom det finnes hensiktsmessig. Kongen kan fastsette regler om kunngjøring etter denne bestemmelse.

Kongen kan bestemme at en lov som er blitt endret, skal tas inn i Norsk Lovtidend i sin helhet med den nye ordlyd.

§ 2.Kongen kan bestemme at Norsk Lovtidend skal utkomme i flere avdelinger, og fastsetter i så fall hva som skal kunngjøres i de ulike avdelinger.
§ 3.Enhver lov som ikke selv bestemmer noe annet, skal tre i kraft en måned etter den dag da det nummer av Norsk Lovtidend ble utgitt som inneholder kunngjøringen av loven. Det samme gjelder for kunngjøring etter § 1 første ledd bokstav c og d og for kunngjøring av forskrifter etter bestemmelser som omfattes av bokstav e. Om beregning av fristen gjelder domstollovens § 148 annet ledd tilsvarende.

Hvert nummer av Norsk Lovtidend skal være påført datoen for utgivelsen.

§ 4.Kongen kan gi nærmere regler om utgivelse og drift av Norsk Lovtidend og om andre måter for staten til å formidle kunnskap om innholdet av lover og forskrifter. Det kan fastsettes at databaser og lignende der slikt lov- og forskriftsmateriale inngår som en vesentlig del, ikke skal være gjenstand for utlegg eller arrest og ikke skal kunne overdras eller pantsettes uten departementets samtykke.
0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 83.
§ 5.Loven trer i kraft 1 januar 1970.

Fra samme tid oppheves - - -