Lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde

DatoLOV-1973-05-04-21
DepartementOlje- og energidepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse04.05.1973
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om utvinning av petroleum under land

Jf. lover 21 juni 1963 nr. 12, 23 okt 1959 nr. 3 § 2, 29 nov 1996 nr. 72.

§ 1.Retten til petroleum i grunnen under norsk landområde og den del av sjøgrunnen som er undergitt privat eiendomsrett, tilligger staten.

Med petroleum forstås mineraloljer, beslektede hydrokarboner og gasser, som finnes i naturlig tilstand i undergrunnen. Statens rett omfatter også svovel og andre stoffer, som utvinnes i forbindelse med utnyttelsen av petroleum.

§ 2.Kongen kan gi norske og utenlandske statsborgere, stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger adgang til undersøkelse etter eller utvinning av petroleum. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.
§ 3.Kongen kan gi regler for undersøkelse etter og utvinning av petroleum.
§ 4.Denne lov gjelder ikke for Svalbard.
§ 5.Denne lov trer i kraft straks.
§ 6.I lov av 23 oktober 1959 om oreigning av fast eigedom skal - - -.