Lov om prisregler for jern og stål

DatoLOV-1974-06-07-22
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse07.06.1974
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om prisregler for jern og stål

§ 1.Kongen kan gi slike forskrifter om transportpriser og om en prisordning for jern og stål som er nødvendige for å gjennomføre artikkel 20 i avtalen av 14 mai 1973 mellom Norge og Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap og dets medlemsstater.
§ 2.Enhver plikter å gi forvaltningsorgan som Kongen utpeker de opplysninger og å gi innsyn i registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale og annet materiale som organet krever for å kontrollere at forskrifter som er gitt i medhold av § 1 følges. Opplysningene kan kreves gitt muntlig eller skriftlig og pålegg skal etterkommes innen en frist som fastsettes av vedkommende organ.
0Endret ved lover 16 mai 1986 nr. 21, 17 juli 1998 nr. 56 (ikr. 1 jan 1999).
§ 3.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskrifter gitt i medhold av § 1 straffes med bøter. På samme måte straffes den som unnlater å gi opplysninger krevd i medhold av § 2 eller som forsettlig eller uaktsomt framlegger uriktige opplysninger.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 4.Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1
1Fra 7 juni 1974 iflg. res. 7 juni 1974 nr. 1.