Lov om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

DatoLOV-1975-12-12-59
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-12-18-111
PublisertISBN 82-504-1261-3
Ikrafttredelse01.01.1976
Endrer
Kunngjort
KorttittelDokumentavgiftsloven - dal

Kapitteloversikt:

Lovens tittel endret ved lov 24 juni 2011 nr. 21. - Jf. tidligere lover 9 aug 1839 nr. 2, 14 aug 1851, 12 okt 1857, 11 apr 1885, 6 aug 1897, 17 mars 1902, 8 juni 1907 nr. 6, 26 juni 1914 nr. 2, 24 juni 1915 nr. 4, 9 juni 1916 nr. 4, 18 juli 1917 nr. 2, 22 juni 1928 nr. 17.

Kap. I. Fellesbestemmelser.

§ 1.Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.
§ 2.Departementet kan gi forskrifter om:
a)hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart,
b)beregning og oppkreving av avgift, herunder avrunding av avgiftsgrunnlag og avgiftsbeløp,
c)kontrollen med at pliktig avgift blir svart,
d)plikt for avgiftspliktige til å føre regnskaper og til å gi kontrollmyndighetene opplysninger som er nødvendig for avgiftsfastsettelsen,
e)betaling av renter av avgift som blir erlagt for sent og rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av avgift,
f)innbetalingsordningen og om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger.
0Endret ved lover 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 11 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 272), 24 juni 2011 nr. 21.
§ 3.Departementet kan i enkelttilfeller frita for eller sette ned avgift når særlige forhold taler for det.
§ 4. Har en avgiftspliktig eller noen som har handlet på dennes vegne forsettlig eller grovt uaktsomt gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har eller kunne ha ført til unndragelse av avgift, kan departementet pålegge tilleggsavgift med inntil det dobbelte, i gjentakelsestilfelle det firedobbelte, av det pliktige avgiftsbeløp.
§ 5.Krav på avgift og tilleggsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

Krav som nevnt i første ledd samt renter innkreves av Statens innkrevingssentral med mindre departementet bestemmer annet.

0Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 11 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 272), 11 jan 2013 nr. 3 (ikr. 1 juni 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 533).
§ 5 a.Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som unnlater å medvirke til kontrollundersøkelse etter forskrifter gitt i medhold av denne lov.
0Tilføyd ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Kap. II. Dokumenter som gjelder rettigheter i fast eiendom.

§ 6.Avgiftsplikten inntrer ved tinglysingen av dokumentet.

Erververen av grunnbokshjemmel og meglerforetak som bistår med oppgaver som nevnt i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 6-9 første ledd nr. 1, 2 eller 4, er i forhold til avgiftsmyndigheten ansvarlig for at riktig avgift, tilleggsavgift og renter blir betalt. Det samme gjelder andre som på vegne av erververen av grunnbokshjemmel begjærer et dokument tinglyst. Arbeidstakere hos erververen av grunnbokshjemmelen eller hos et foretak som på vegne av erververen begjærer tinglysing, har ikke slikt ansvar. Avgiftskravet sendes først til den av de ansvarlige som har begjært dokumentet tinglyst.

Den som er ansvarlig for betaling av avgift etter annet ledd er også ansvarlig for betaling av etterberegnet avgift. Ansvar for etterberegnet avgift for andre enn erververen av grunnbokshjemmelen, er likevel begrenset til de tilfeller hvor vedkommende visste eller burde visst at opplysningene for fastsettelsen av avgiften var mangelfulle eller feilaktige.

Erververen av grunnbokshjemmelen har i forhold til avgiftsmyndigheten krav på eventuell avgiftsrefusjon.

0Endret ved lover 12 sep 2003 nr. 93 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 12 sep 2003 nr. 1136), 10 des 2004 nr. 77 (ikr. 11 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 272), 25 juni 2010 nr. 35, 13 des 2013 nr. 112.
§ 7.Avgift av dokument som gjelder overføring av hjemmel som eier til fast eiendom beregnes av salgsverdien av fast eiendom, herunder bygninger og faste anlegg, som det erverves eiendomsrett til i forbindelse med det avgiftspliktige dokument. Avgift av dokument som overfører hjemmel til bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta, beregnes tilsvarende.

Hvis registerføreren finner at eiendomsverdien eller annet avgiftsgrunnlag ikke er tilfredsstillende opplyst, plikter den som har begjært dokumentet tinglyst etter anmodning å gi alle nødvendige opplysninger og å ansette verdien/avgiftsgrunnlaget etter beste skjønn. Verdien/avgiftsgrunnlaget skal påføres dokumentet.

Det grunnlag som er oppgitt i dokumentet skal legges til grunn for avgiftsberegningen, med mindre registerføreren finner at det åpenbart er for lavt. I så fall skal han fastsette verdien. Fastsettelsen kan påklages til vedkommende departement.

Er eiendoms- eller bruksrett til fast eiendom overtatt med hjemmel i lov til pris som er fastsatt med hjemmel i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker, i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak, i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste eller i instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta, skal avgiften beregnes etter denne pris.

Ved oppløsning av sameie beregnes avgiften av salgsverdien av fast eiendom som den enkelte sameier erverver hjemmel til ut over verdien av den ideelle andel han hadde i sameiet. Denne regel gjelder også ved jordskifte etter lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettsforhold på fast eigedom m.m.

Er eiendoms- eller bruksrett overtatt med hjemmel i lov til åsetespris, gjelder følgende bestemmelser. Der fast eiendom overtas på skifte av åsetesberettiget arving i henhold til skiftetakst, legges denne til grunn for avgiftsberegningen selv om arvingen ikke er best åsetesberettiget. Overtas eiendom av åsetesberettiget arving uten at overtagelsen skjer i henhold til skiftetakst eller overtas den av annen slektning i rett nedstigende linje, settes verdien til tre fjerdedeler av den antatte salgsverdi. En arving kan ikke fra samme arvelater kreve verdsettelse etter disse reglene for mer enn én eiendom eller de andeler han mottar i en eiendom. Ektefeller eller samboere ansees i denne henseende som én arvelater, selv om ekteskapet eller samboerskapet er opphørt ved døden.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 66, 12 sep 2003 nr. 93 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 12 sep 2003 nr. 1136), 16 juni 2006 nr. 26 (ikr. 1 juli 2006), 15 des 2006 nr. 76 (ikr. 1 jan 2007), 14 des 2007 nr. 102, 19 juni 2009 nr. 53 (ikr. 1 juli 2009), 25 juni 2010 nr. 35, 19 des 2014 nr. 76, 21 juni 2013 nr. 100 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 736).
§ 8. Fritatt for avgift er:
a)dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse,
b)dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom fra en ektefelles konkursbo til den annen ektefelle.

Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn. Dersom opphøret av samlivet skjer som følge av den ene partens død, er det tilstrekkelig at samboerne på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse.

0Endret ved lover juli 1991 nr. 47, 15 des 2006 nr. 76 (ikr. 1 jan 2007), 12 des 2008 nr. 92 (ikr. 1 jan 2009), 18 des 2015 nr. 111.

Kap. III. Sluttsedler ved overføring av aksjer.

§ 9.Med aksje forstås i denne lov:
a)en andel av eierkapital i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og
b)tegningsrettsbevis, tildelingsbevis, interimskvittering eller annet dokument som gir rett til verdipapir som nevnt i punkt a.
0Endret ved lover 21 juni 1985 nr. 83, 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615).
§ 10.Ved enhver overføring av eiendomsrett til aksjer skal det utstedes sluttsedler, en for selger og en for kjøper. Avgift skal svares av begge sluttsedler.
§ 11.Avgiftsgrunnlaget ved aksjeoverføring er den verdi som er oppgitt i sluttseddelen.

Finner kontrollmyndigheten at den oppgitte verdi åpenbart er lavere enn omsetningsverdien, fastsetter kontrollmyndigheten avgiftsgrunnlaget.

§ 12. Fritatt for avgift er sluttsedler ved overføring av aksjer:
a)mellom fonds- og aksjemeglere pr. kommisjon,
b)mellom norske og utenlandske fonds- og aksjemeglere for omsetning i utlandet,
c)i boligselskaper hvor aksjene gir rett til leie av bolig og
d)til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse.

Kap. IV. Firmameldinger.

§ 13.(Opphevet ved lov 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119).)
§ 14.(Opphevet ved lov 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119).)

Kap. V. Valutalisenser ved overføring av rettigheter i fast eiendom i utlandet.

0Kapitlet med §§ 15 og 16 opphevet ved lov 28 mai 2004 nr. 29 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 28 mai 2004 nr. 791).

Kap. VI. Bestemmelser om ikrafttredelse m.v.

0Endret ved lov 18 des 1987 nr. 83 (tidl. kap. V).
§ 17.
1.Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
2.Departementet kan gi overgangsbestemmelser.
3.Fra den tid denne lov trer i kraft oppheves følgende lover: - - -
4.Fra den tid denne lov trer i kraft foretas følgende endringer i andre lover: - - -
0Endret ved lov 18 des 1987 nr. 83 (tidl. § 15).
1Fra 1 jan 1976 iflg. res. 12 des 1975.