Lov om godtroerverv av løsøre [godtroervervloven]

DatoLOV-1978-06-02-37
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2001-04-06-12 fra 01.03.2002
PublisertISBN 82-504-1283-4
Ikrafttredelse
Endrer
Kunngjort
KorttittelGodtroervervloven - ekstl

§ 1.1. Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant.
2. Mottakeren er i god tro når han ikke forstår at avhenderen mangler rett og heller ikke burde ha forstått det om han hadde vært så aktsom som det må kunne kreves etter forholdene ved avhendingen, tingens art og omstendighetene ellers.
3. Når eieren taper sin rett til tingen, faller også panterett og andre begrensede rettigheter i tingen bort så langt de kommer i strid med mottakerens rett.
§ 2. 1. Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom tingen er eller må antas å være fravendt eieren eller noen som sitter med tingen på hans vegne, ved tyveri, brukstyveri, ran eller annen vold eller trusel om vold. Dette gjelder selv om gjerningsmannen på grunn av ung alder eller utilreknelighet ikke straffes.
2. Heller ikke ellers kan mottakeren vinne rett etter § 1 til kunstverk, antikviteter, museumsgjenstander, løse kulturminner eller skipsfunn som er i offentlig eie eller tilhører privat samling som er åpen for allmennheten.
0Endret ved lover 17 jan 1997 nr. 11 (ikr. 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64), 6 apr 2001 nr. 12 (ikr. 1 mars 2002).
§ 3.1. Krav på tingen mot godtroende mottaker må settes fram uten ugrunnet opphold etter at eieren har fått slik viten at han kunne gjøre kravet gjeldende eller burde ha skaffet seg slik viten.
2. Dersom godtroende mottaker må levere tingen tilbake og eieren kan lastes for at den er kommet på avvege, har mottakeren krav på å få dekket sine utgifter til erverv og utbedringer av tingen, men likevel ikke mer enn hva den er verdt ved tilbakeleveringen. Er eierens skyld liten, kan hans ansvar etter denne bestemmelse lempes for så vidt det ville virke urimelig tyngende.
§ 4.1. Loven gjelder ikke for
a)skip på 15 meters største lengde eller mer, eller annet skip eller innretning som er registrert i skipsregisteret,
b)luftfartøy som kan registreres i luftfartøyregisteret,
c)- - -
2. Reglene i § 1 gjelder ikke i forhold til den som har fått tinglyst salgspant eller utlegg i henhold til panteloven § 3-17 tredje ledd eller § 5-5, i motorvogn som er registrert etter reglene i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 15, jfr. § 16.
3. Loven er ikke til hinder for at en mottaker av løsøreting påberoper ellers gjeldende regler om godtroerverv av løsøre i særlige høve.
0Endret ved lover 8 feb 1980 nr. 2, 8 feb 1980 nr. 3, 16 des 1983 nr. 72.
§ 5. 1. Paragrafen her gir enkelte særlige regler for løsøreting som har en arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi.
2. Mottakeren vinner ingen rett etter § 1 dersom noens rett til tingen er krenket ved at den er ulovlig utgravd eller holdt ulovlig tilbake i samband med en lovlig utgravning.
3. Krav på tingen mot godtroende mottaker må settes fram innen tre år etter at en berettiget som er bosatt i utlandet har fått slik viten at han kunne gjøre kravet gjeldende.
4. En godtroende mottaker har ikke krav på erstatning etter § 3 nr. 2 fra en berettiget som er bosatt i utlandet, uten at mottakeren først har gjort rimelige forsøk på å få dekket kravet fra andre ansvarlige.
5. Lovens § 4 nr. 3 gjelder ikke.
0Tilføyd ved lov 6 apr 2001 nr. 12 (ikr. 1 mars 2002).
§ 6.Ved overenskomst med fremmed stat kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i denne lov.
0Endret ved lov 6 apr 2001 nr. 12 (ikr. 1 mars 2002), endret paragrafnummer fra § 5.
§ 7.Loven tar til å gjelde 1. januar 1979.

- - -

0Endret ved lov 6 apr 2001 nr. 12 (ikr. 1 mars 2002), endret paragrafnummer fra § 6.
§ 8.Fra det tidspunkt loven tar til å gjelde, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -
0Endret ved lov 6 apr 2001 nr. 12 (ikr. 1 mars 2002), endret paragrafnummer fra § 7.