Lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner

DatoLOV-1978-06-02-38
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Sist endretLOV-2015-09-18-92 fra 01.01.2016
Publisert
Ikrafttredelse01.09.1978
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om utenlandske skilsmisser

Jf. konvensjoner 6 feb 1931 (nordisk), 1 juni 1970 (Haag-konv.), jf. lover 19 des 1969 nr. 75, 2 juni 1978 nr. 39. Ved EF-rådsforordning 1347/2000 av 29 mai 2000 ble det for EF-statene, Danmark unntatt, innført ensartede regler om jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser om skilsmisse, separasjon og omstøtelse av ekteskap og om foreldreansvar fastsatt i forbindelse med ekteskapssaker. Forordningen er senere erstattet med EF-rådsforordning 2201/2003 27 nov 2003. Denne forordningen trådte i kraft 1 aug 2004.

§ 1.Skilsmisse eller separasjon som er oppnådd i en fremmed stat med bindende virkning der, gjelder her i riket, såframt en av ektefellene på den tid da saken ble reist
a)hadde bopel eller domisil i den fremmede staten, eller
b)var statsborger der.

Slik gyldighet har også en skilsmisse eller separasjon som er oppnådd med bindende virkning i en annen stat enn de nevnte, såframt den anerkjennes i stat hvor en av ektefellene hadde bopel på tidspunktet for saksanlegget, eller har bopel når anerkjennelse søkes her i riket.

Bygger en skilsmisse på separasjon meddelt i samme stat, gjelder skilsmissen her i landet, såframt de vilkår som er nevnt i første ledd forelå på den tid da separasjonssaken ble reist.

§ 2.Utenlandsk skilsmisse eller separasjon gjelder ikke her i riket dersom dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre public).
§ 3.Har ektefelle inngått nytt ekteskap etter en skilsmisse oppnådd i fremmed stat, gjelder skilsmissen her i landet selv om vilkåra etter §§ 1 og 2 ikke er til stede, med mindre den annen ektefelle påviser at den omgifte ektefelle har oppnådd skilsmissen svikaktig.
§ 4.Fylkesmannen kan avgjøre om en utenlandsk skilsmisse eller separasjon gjelder her i riket. Slik anerkjennelse kreves såframt skilsmissen skal tjene som bevis for ekteskapets opphør i forbindelse med inngåelse av nytt ekteskap.

En utenlandsk separasjon som er anerkjent, kan legges til grunn for skilsmisse etter norsk rett.

Anerkjennelsesspørsmålet kan også avgjøres av domstolene etter reglene i ekteskapsloven kapittel 5.

0Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3, 18 sep 2015 nr. 92 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 18 sep 2015 nr. 1057).
§ 5.Reises sak om skilsmisse eller separasjon i Norge, og sak om tilsvarende avgjørelse mellom de samme parter allerede er reist i en fremmed stat, kan den myndighet som behandler saken stanse behandlingen her i riket inntil den utenlandske avgjørelse foreligger, dersom det er grunn til å anta at denne avgjørelse vil gjelde her.
§ 6.Kongen kan gi forskrifter til utfylling av loven.

Kongen kan i forskrifter også fravike bestemmelsene i loven her, dersom det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser etter overenskomst med fremmed stat.

For gyldigheten her i riket av enkelte skilsmisser og separasjoner oppnådd i annen nordisk stat gjelder særlige regler.

§ 7.Loven trer i kraft fra den tid Kongen fastsetter.1

Fra samme tidspunkt - - -

1Fra 1 sep 1978 iflg. res. 2 juni 1978.