Lov om gjennomføring av sanksjoner mot Iran

DatoLOV-1980-06-06-18
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse06.06.1980
Endrer
Kunngjort
KorttittelSanksjonslov mot Iran

§ 1.Kongen gis fullmakt til å treffe de bestemmelser som er nødvendige for å forhindre at norske borgere, selskaper, foreninger eller stiftelser har økonomisk eller annet samkvem med Iran, eller fysiske eller juridiske personer i Iran. Kongen kan også forby bruk av norske varer, tjenester og transportmidler i slikt samkvem.

Kongen avgjør hva som i denne lov skal forstås med «norske» selskaper m.m.

§ 2.Ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av denne lov gjelder §§ 2 og 3 i lov av 7. juni 1968 nr. 4 om gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd tilsvarende.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 3.Denne lov trer i kraft straks.