Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)

Ellevte del. Lovens ikrafttredelse m m.

0Endret til ellevte del med kap. 37 og §§ 482 og 483 ved lov 24 juni 1994 nr. 36 (ikr. 1 juli 1997 iflg. res. 13 juni 1997 nr. 573).

Kap 37. Lovens ikrafttredelse og oppheving av lover.

0Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 36 (ikr. 1 juli 1997 iflg. res. 13 juni 1997 nr. 573 - tidligere kap. 33).
§ 482.Denne lov trer i kraft fra den tid som bestemmes ved særskilt lov.
0Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 36 (ikr. 1 juli 1997 iflg. res. 13 juni 1997 nr. 573 - tidligere § 463).
§ 483.Når denne lov trer i kraft oppheves: - - -
0Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 36 (ikr. 1 juli 1997 iflg. res. 13 juni 1997 nr. 573 - tidligere § 464).