Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)

Sjette del. Rettsmidler.

Kap 25.

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 80 (ikr. 1 aug 1995).