Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)

DatoLOV-1981-05-22-25
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2017-03-31-14 fra 18.04.2017
PublisertISBN 82-504-1306-7
Ikrafttredelse01.01.1986
Endrer
Kunngjort
Rettet17.06.2003 (leddinndeling § 242a), 09.08.2016 (§ 200 a, § 202 b, § 202 c, § 216 a, § 222 d).
KorttittelStraffeprosessloven - strpl

Se tidligere lover 1 juli 1887 nr. 5 (straffesaker), 8 apr 1983 nr. 14, 21 feb 1947 nr. 2 (landssviksaker).

Kort om loven:

Straffeprosessloven beskriver rettergangen i straffesaker. Loven bestemmer hva slags saker som skal behandles, hvordan domstolene skal behandle sakene som kommer opp, hvem som er partene i straffesaker og hvilke plikter og rettigheter de har. Loven gir videre regler om bruk av sakkyndige, pågripelse og fengsling, ransaking, beslag, telefonkontroll, heftelser og besøksforbud.

Norsk straffeprosess bygger på anklageprinsippet ,som stiller krav om et strengt skille mellom domstolene og påtalemydigheten. Straffeprosessen legger også kontradiksjonsprinsippet til grunn. Dette innebærer at hver av partene skal ha rett til å bli hørt. Norsk straffeprosess er organsert med to parter: staten ved den offentlige påtalemyndighet og tiltalte og hans forsvarer. Rettsforhandlingene er som hovedregel offentlige, muntlige og bevis føres direkte for retten. Ved vurderingen av bevisene står retten som utgangspunkt fritt.

Straffeprosessloven er delt i 11 deler. Første del omhandler domstolene og deres avgjørelser, annen del partene og tredje del bevis. Fjerde del har bestemmelser om tvangsmidler, herunder pågripelse og fengsling, ransaking, overvåking, avlytting, teknisk sporing og beslag. Femte del gir regler om de enkelte skritt i behandlingen av straffesaker. Dette omfatter etterforskning, tiltalebeslutning, forelegg, forberedelse til hovedforhandling og hovedforhandling. Sjette del har bestemmelser om rettsmidler (anke og gjenåpning av saken), mens sjuende del gir bestemmelser om private straffesaker og sivile krav. Åttende del tar for seg saksomkostninger og erstatning i forbindelse med straffeforfølgning, mens niende del inneholder bestemmelser om fullbyrding. Tiende del gir regler om rettergangsmåten i militære straffesaker. Ellevte del har bestemmelser om straffeprosesslovens ikrafttreden og endringer i andre lover.

Loven erstatter tidligere lov fra 1887.

Kapitteloversikt: