Lov om tillegg til lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse [høyesterettspensjonsloven]

DatoLOV-1982-05-21-25
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2010-12-17-78 fra 01.01.2011
Publisert
Ikrafttredelse21.05.1982
Endrer
Kunngjort
KorttittelHøyesterettspensjonsloven

Lovens tittel endret ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011).

§ 1.Loven omfatter dem som er utnevnt til medlem av Høyesterett før 1. januar 2011.
0Tilføyd ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), tidligere § 1 endret paragrafnummer til § 2.
§ 2.For medlem av Høyesterett som fratrer sitt embete etter fylte 67 år, skal tjenestetiden ved pensjonsberegningen etter loven om Statens pensjonskasse forhøyes med inntil 15 år.

Tjenestetiden forhøyes på tilsvarende måte ved beregning av uføre-, enke-, enkemanns- og barnepensjon.

0Endret ved lover 26 mai 2000 nr. 37, 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011), 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 1.
§ 3.Alderspensjon ved full tjenestetid skal være 57 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når stillingen som høyesterettsdommer fratres med rett til pensjon, er pensjonsgrunnlaget den fastsatte årlige bruttogodtgjørelsen. Fratres stillingen tidligere, skal pensjonsgrunnlaget settes til årlig bruttogodtgjørelse på fratredelsestidspunktet. For pensjoner som er under utbetaling per 1. januar 2011, skal pensjonsgrunnlaget per 1. januar 2011 svare til den årlige fastsatte bruttogodtgjørelse på dette tidspunktet. Tilsvarende gjelder for dem som har fratrådt stillingen uten å ta ut pensjon før 1. januar 2011.

Alderspensjonen levealdersjusteres etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 24, likevel slik at pensjonen ved uttak etter 67 år og ved full tjenestetid ikke blir høyere enn 57 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Et medlem kan ha krav på et garantert pensjonsnivå etter reglene i lov om Statens pensjonskasse § 24 a, likevel slik at det garanterte pensjonsnivået for medlemmer med full tjenestetid er 57 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjoner etter denne lov reguleres etter lov om Statens pensjonskasse § 42.

0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011).
§ 4.Reglene i denne lov gjelder også tidligere medlemmer av Høyesterett og deres etterlatte.
0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 3.
§ 5.Loven trer i kraft straks og får virkning fra 1. januar 1982.
0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 78 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 4.