Lov om opphevelse av lov 9. november 1956 om pensjonsordning for åremålstilsatte

DatoLOV-1982-05-21-29
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2010-06-25-29 fra 01.01.2011
Publisert
Ikrafttredelse21.05.1982
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om opph. av pensjonsordn. for åremålstilsatte

Kapitteloversikt:

I.

Lov 9. november 1956 nr. 2 om pensjonsordning for åremålstilsatte oppheves.

For den som ved denne lovs ikrafttreden innehar stilling omfattet av nevnte lovs § 1, eller er pensjonist eller har oppsatte pensjonsrettigheter, skal lovens regler fortsatt gjelde.

II.

Full pensjon i Statens pensjonskasse etter høyeste lønnsklasse i statens alminnelige lønnsregulativ etter nevnte lovs § 4 første ledd, skal være 8 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Lov 28. juli 1949 om Statens pensjonskasse § 42 gjelder tilsvarende for pensjoner etter nevnte lov.

0Endret ved lover 8 jan 1988 nr. 1, 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011).

III.

Denne lov trer i kraft straks.