Lov om ikrafttredelse av ny gjeldsforhandlings- og konkurslovgivning m m

DatoLOV-1984-06-08-60
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2002-08-30-67 fra 01.01.2003
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1986
Endrer
Kunngjort
KorttittelKonkurslovgivningens ikrafttredelseslov

Kapitteloversikt:

I

Lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett tar til å gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

II

Fra samme dato oppheves eller endres følgende lover og lovbestemmelser: - - -

III

Følgende overgangsregler skal gjelde:

- - -

5.Reglene i kapittel 3 i lov om fordringshavernes dekningsrett skal gjelde beslagsforbud som nedlegges og løsingsrett som påheftes etter ikrafttredelsen. § 3-9 får anvendelse hvor anmodningen om sperring settes frem etter ikrafttredelsen.
6.Disposisjoner og tvangsforretninger som er foretatt før ikrafttredelsen, og som ikke kan omstøtes etter den hittil gjeldende lovgivning, kan heller ikke omstøtes etter den nye lovgivning. Den nye lovgivning griper ikke inn i disposisjoner som har oppnådd rettsvern etter den hittil gjeldende lovgivning.

- - -

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

IV

Henvisninger i andre lover til 6 juni 1863 om Concurs og Concursboers Behandling, lov 6 mai 1899 nr. 1 om Akkordforhandling og lov 31 mai 1963 nr. 2 om rekkjefylgja for krav i konkurs o a (prioritetslova) og til andre regler som oppheves ved denne lov, skal gjelde de tilsvarende bestemmelser i lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett.

Regler i andre lover om akkord og akkordforhandling skal gjelde gjeldsordning og gjeldsforhandling etter lov om gjeldsforhandling og konkurs, med mindre det fremgår av sammenhengen at reglene nå bare kan anvendes ved forhandling om tvangsakkord.

Forskrifter som er utferdiget med hjemmel i lovbestemmelser som oppheves ved denne lov, gjelder fortsatt dersom de er forenlige med lov om gjeldsforhandling og konkurs og lov om fordringshavernes dekningsrett.

V

Loven trer i kraft straks.

Kongen kan sette deler av de lover og lovendringer som er nevnt i del I og II i kraft særskilt og gi de overgangsregler som dette gjør nødvendig.