Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal [Trollheimenloven]

DatoLOV-1984-12-21-101
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endretLOV-2013-06-14-45 fra 01.01.2014
Publisert
Ikrafttredelse21.12.1984
Endrer
Kunngjort
KorttittelTrollheimenloven

Se lov 15 juni 2007 nr. 40.

§ 1.Lovens formål

Formålet med denne lov er å sikre fortsatt samisk reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal.

§ 2.Vilkår for å utøve reindrift

Utøvelse av reindrift i de kommunene loven omfatter krever særskilt tillatelse av Kongen i samsvar med reindriftsloven § 8. Tillatelse kan bare gis til personer som oppfyller vilkårene i reindriftsloven § 9 for å eie rein i det samiske reinbeiteområdet. Første gangs tillatelse i medhold av loven her, kan bare gis til personer som selv utøver reindrift i område da loven trer i kraft.

0Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 40 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 627).
§ 3.Ekspropriasjon

I kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal kan Kongen mot vederlag etter skjønn kreve avstått til staten rett til å utøve reindrift slik denne beskrives i reindriftsloven §§ 19 til 24, når dette finnes nødvendig for å sikre fortsatt samisk reindrift i området og det må regnes med at inngrepet utvilsomt vil være til mer gagn enn skade.

0Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 40 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 627).
§ 4.Forholdet til reindriftsloven

Reindriftslovens regler om reindrift i samiske regionale reinbeiteområder og samiske reinbeitedistrikter gjelder tilsvarende for reindriften i området som omfattes av denne lov, så langt de passer. Bestemmelsene i reindriftsloven §§ 25, 26 og 63 gjelder likevel ikke.

Reindriften i området som omfattes av denne lov skal høre inn under Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det skal velges et eget tillitsmannsutvalg.

0Endret ved lover 15 juni 2007 nr. 40 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 627), 14 juni 2013 nr. 45 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 646).
§ 5.Ikrafttredelse og endringer i andre lover

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Fra samme tid gjøres følgende endringer i andre lover:

- - -