Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven]

DatoLOV-1985-06-21-78
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-04-10-17 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-77 fra 01.07.2015
PublisertISBN 82-504-1435-7
Ikrafttredelse01.01.1988
Endrer
Kunngjort
KorttittelForetaksregisterloven - fregl

Kapitteloversikt:

Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII punkt 1 (dir 2009/101) og punkt 8 (dir 89/666). Jf. tidligere lov 17 mai 1890 nr. 6.

Kapittel I. Innledning.

§ 1-1.(organisasjon)

Foretaksregisteret er felles for hele landet. Registeret føres av en registerfører utnevnt av Kongen.

Registerføreren kan delegere sin myndighet etter første ledd annet punktum til andre tjenestemenn ved registeret etter nærmere regler gitt av Kongen.

Kongen gir nærmere forskrifter om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon, og om føringen av registeret. På samme måte kan det gis forskrifter om hvorledes meldingene til registeret skal utformes, og om dokumentasjon av opplysninger. Kongen kan også gi de nærmere forskrifter som ellers finnes påkrevd til gjennomføringen av loven.

Krav i eller i medhold av loven her om underskrift eller om at klage, underretning eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.

0Endret ved lov 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475).
§ 1-2.(norske og utenlandske foretak)

Med norske foretak menes i denne lov ethvert foretak med hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Andre foretak er utenlandske.

§ 1-3.(forhold til særlovgivningen)

Lovens bestemmelser får anvendelse når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Kapittel II. Registreringspliktige og registreringsberettigede foretak.

§ 2-1.(registreringspliktige foretak)

Følgende norske foretak skal registreres:

1.Aksjeselskaper
2.Allmennaksjeselskaper og europeiske selskaper
3.Andre næringsdrivende selskaper
4.Samvirkeforetak og europeiske samvirkeforetak
5.Næringsdrivende stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 annet og tredje ledd
6.Foreninger og andre innretninger som driver næringsvirksomhet eller har til formål å drive slik virksomhet
7.Enkeltpersonforetak som driver handel med dertil innkjøpte varer eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling
8.Statsforetak
9.Interkommunale selskaper
10.Kommunale og fylkeskommunale foretak
11.Regionalt helseforetak og helseforetak, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m.
12.Foretak som i særlovgivningen er pålagt registreringsplikt.

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel skal også registreres.

0Endret ved lover 30 aug 1991 nr. 71, 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 669), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 15 juni 2001 nr. 59 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489), 1 apr 2005 nr. 14 (ikr. 1 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 269), 30 juni 2006 nr. 50 (ikr. 18 aug 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 778), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 2-2.(registreringsberettigede foretak)

Norske enkeltpersonforetak som ikke omfattes av registreringsplikten, har rett til registrering og er i så fall underlagt lovgivningens regler om registrering. Kongen kan for grupper av foretak gjøre unntak fra registreringsretten etter forrige punktum.

0Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

Kapittel III. Hvilke opplysninger som skal registreres.

§ 3-1.(aksjeselskap)

For aksjeselskap skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Selskapets vedtekter
2.Dagen for stiftelsen av selskapet
3.Selskapets forretningskommune og adresse
4.Styremedlemmene og i tilfelle varamedlemmene og hvem som er styrets leder. Videre skal registeret inneholde opplysninger om observatører, jf. aksjeloven § 6-4 første og tredje ledd.
5.Daglig leder (administrerende direktør)
6.Hvem som representerer selskapet utad og tegner dets firma
7.Om stiftelsesdokumentet inneholder noen bestemmelse som nevnt i aksjeloven §§ 2-4 og 2-5 eller om det senere i forbindelse med kapitalforhøyelse fattes bestemmelser som nevnt i aksjeloven § 10-2.
8.Hvorvidt selskapet er unntatt revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1 tredje ledd, jf. aksjeloven § 7-6, og eventuelle andre opplysninger som skal registreres i eller i medhold av aksjeloven § 7-6. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innsending til og registrering i Foretaksregisteret av meldinger som nevnt i aksjeloven § 7-6 femte ledd, samt nærmere regler om melding om selskapets eventuelle eksterne autoriserte regnskapsfører.

I selskaper som omfattes av aksjeloven § 20-6 skal registeret også inneholde opplysninger om styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, samt opplysninger om medlemmet er valgt blant de ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4 og § 6-35 jf. allmennaksjeloven § 6-37 første ledd.

0Endret ved lover 10 juni 1988 nr. 44, 22 des 1995 nr. 80 (ikr. 1 jan 1996), 22 des 1995 nr. 85, 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004), 15 apr 2011 nr. 10 (ikr. 1 mai 2011 iflg. res. 15 apr 2011 nr. 400).
§ 3-1 a.(allmennaksjeselskap)

For allmennaksjeselskap skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Selskapets vedtekter
2.At selskapet er allmennaksjeselskap
3.Dagen for stiftelsen av selskapet
4.Selskapets forretningskommune og adresse
5.Styremedlemmene og i tilfelle varamedlemmene og hvem som er styrets leder. Videre skal registeret inneholde opplysninger om observatører, jf. allmennaksjeloven § 6-4 første og tredje ledd
6.Daglig leder (administrerende direktør)
7.Hvem som representerer selskapet utad og tegner dets firma
8.Om stiftelsesdokumentet inneholder noen bestemmelse som nevnt i allmennaksjeloven §§ 2-4 og 2-5 eller om det senere i forbindelse med kapitalforhøyelse fattes bestemmelser som nevnt i allmennaksjeloven § 10-2.
9.Styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, samt opplysninger om medlemmet er valgt blant de ansatte etter reglene i allmennaksjeloven § 6-4 og § 6-37 første ledd.
0Tilføyd ved lov 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), endret ved lov 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004).
§ 3-1 b.(europeiske selskaper)

For et europeisk selskap skal registeret i tillegg til opplysninger som nevnt i § 3-1a, inneholde opplysninger som er registreringspliktige etter rådsforordning (EF) nr. 2157/2001. Registeret skal også inneholde opplysning om hvor selskapet har sitt hovedkontor.

0Tilføyd ved lov 1 apr 2005 nr. 14 (ikr. 1 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 269).
§ 3-1 c.(europeiske samvirkeforetak)

For et europeisk samvirkeforetak skal registeret i tillegg til opplysninger som nevnt i § 3-1 a, inneholde opplysninger som er registreringspliktige etter rådsforordning (EF) nr. 1435/2003. Registeret skal også inneholde opplysning om hvor foretaket har sitt hovedkontor.

0Tilføyd ved lov 30 juni 2006 nr. 50 (ikr. 18 aug 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 778).
§ 3-2.(samvirkeforetak og andre foretak med begrenset ansvar)

For samvirkeforetak og andre foretak hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for foretakets forpliktelser, udelt eller for deler som tilsammen utgjør selskapets forpliktelser, får § 3-1 første ledd nr. 1 til 6 tilsvarende anvendelse.

For samvirkeforetak, boligbyggelag og gjensidige forsikringsselskaper skal registeret også inneholde opplysninger om foretaket er underlagt krav til kjønnsrepresentasjon i styret etter lov om samvirkeforetak § 69, lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag § 6-4 a og lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 5-3 annet punktum. Dersom foretaket er underlagt et krav til kjønnsrepresentasjon, skal registeret også inneholde opplysninger om styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, og om de er valgt blant de ansatte etter reglene i lov om samvirkeforetak § 67, lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag § 6-4 og lov 10. juni 2005 nr. 44 om om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 5-1.

Dersom ikke annet er bestemt i lov eller med hjemmel i lov, skal vedtektene i foretak som omhandles i denne bestemmelse, inneholde regler om følgende forhold:

1.Foretakets navn
2.Foretakets forretningskommune
3.Foretakets formål
4.Deltakernes ansvar for foretakets forpliktelser
5.Foretakets organer og deres myndighetsområder
6.Hvem som representerer foretaket utad og tegner dets foretaksnavn
7.Krav om stemmeflertall ved beslutninger
8.Rett til eierskifte av foretaksandeler.
0Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 3-3.(kommandittselskap)

For kommandittselskap skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Selskapets navn
2.Tidspunktet for selskapets stiftelse
3.Selskapets formål
4.Selskapets forretningskommune og adresse
5.Selskapets komplementar(er)
6.Selskapskapitalen og hvor mye av den som er innbetalt
7.Selskapets kommanditister, deres innskuddsforpliktelse og hvor mye hver enkelt har innbetalt
8.Bestemmelse som nevnt i selskapsloven § 3-3 når avtale om dette foreligger
9.Styremedlemmene, dersom selskapet har styre, og daglig leder dersom det er ansatt annen daglig leder enn komplementaren. Videre skal registeret inneholde opplysninger om observatører, jf. selskapsloven § 3-10 femte og sjuende ledd.
10.Hvem som representerer selskapet utad og tegner dets firma.
0Endret ved lover 10 juni 1988 nr. 44, 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).
§ 3-4.(andre selskap)

For selskap som ikke omfattes av §§ 3-1 til 3-3 får § 3-3 nr. 1, 2, 3, 4, 9 og 10 tilsvarende anvendelse. Dessuten skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Selskapets deltakere
2.Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser.

I interkommunale selskaper, jf. lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper, skal registeret også inneholde opplysninger om styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, samt opplysninger om medlemmet er valgt blant de ansatte etter lov om interkommunale selskaper § 10 åttende til tiende ledd.

I Aktieselskapet Vinmonopolet, jf. lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet, skal registeret også inneholde opplysninger om styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, samt opplysninger om medlemmet er valgt blant de ansatte etter lov om Aktieselskapet Vinmonopolet § 5 første ledd.

0Endret ved lover 22 des 1995 nr. 85, 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004).
§ 3-5.(enkeltpersonforetak)

For enkeltpersonforetak skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Foretaksnavn
2.Innehaver
3.Hva slags næringsvirksomhet som skal drives
4.Forretningskommune og adresse
5.Daglig leder dersom foretaket har dette.
0Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).
§ 3-6.(stiftelser, foreninger og andre innretninger)

For stiftelser, foreninger og andre innretninger skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Innretningens foretaksnavn
2.Forretningskommune og adresse
3.Innretningens egen adresse dersom denne er en annen enn den som skal opplyses etter nr. 2
4.Styremedlemmene og i tilfelle varamedlemmene og hvem som er styrets leder. Videre skal registeret inneholde opplysninger om observatører, jf. stiftelsesloven §§ 41 og 42
5.Hvem som representerer innretningen utad og tegner dens firma
6.Daglig leder for næringsvirksomheten dersom innretningen har det.
7.Foretakets vedtekter
8.Tidspunktet for opprettelsen.

Dersom ikke annet er bestemt i lov eller med hjemmel i lov, skal vedtektene i foretak som omhandles i denne bestemmelse inneholde regler om følgende forhold:

1.Foretakets navn
2.Foretakets formål
3.Foretakets organer og deres myndighetsområder.

For stiftelser skal registeret, for styremedlemmer og varamedlemmer som er oppnevnt av staten, en fylkeskommune eller kommune, også inneholde opplysninger om kjønn.

0Endret ved lover 10 juni 1988 nr. 44, 22 des 1995 nr. 85, 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 15 juni 2001 nr. 59 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489), 15 juni 2007 nr. 36.
§ 3-7.(fellesbestemmelse)

For alle foretak som nevnt i § 3-1 til § 3-6, § 3-9 og § 3-10 samt europeiske økonomiske foretaksgrupper skal registeret dessuten inneholde opplysninger om:

1.Hvem som har foretakets prokura, dersom prokura er meddelt
2.Dersom foretaket har revisor, dennes navn, forretningsadresse og fødselsnummer i de tilfeller hvor revisor er en fysisk person
3.Dersom det oppnevnes bostyrer i foretaket etter konkursloven §§ 77 og 83, dennes navn, fødselsnummer og forretningsadresse.

For styremedlem, varamedlem, observatør, innehaver, deltaker, daglig leder, signaturberettiget og prokurist, skal registeret inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer og bopel. Tilsvarende gjelder ved utnevnelse av den eller de personer som skal forestå en europeisk økonomisk foretaksgruppes avvikling. Er en juridisk person styremedlem, deltaker eller daglig leder, skal registeret inneholde opplysninger om foretaksnavn, organisasjonsnummer og adresse.

Det kan ikke registreres annen innskrenkning i signaturretten eller retten til å forplikte foretaket pr. prokura, enn den at fullmakten må nyttes av flere i fellesskap. Signatur eller prokurabestemmelse som angir en tegningsberettiget med henvisning til vilkår som ikke fremgår av registeret, kan ikke registreres.

0Endret ved lover 10 juni 1988 nr. 44, 30 aug 1991 nr. 71, 10 jan 1992 nr. 6, 27 nov 1992 nr. 118 (ikr. 1 jan 1994), 22 des 1995 nr. 85, 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 19 juni 2015 nr. 77 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 675).
§ 3-8.(utenlandsk foretak)

For utenlandsk foretak skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Foretaksnavn, foretaksform og forretningsadresse for det utenlandske foretak (hovedforetaket)
2.Hovedforetakets innehaver, fullt ansvarlige deltakere eller styre, med angivelse av navn, fødselsdato og bopel og de signaturbestemmelser som gjelder
3.Hovedforetakets aksjekapital dersom foretaket er et aksjeselskap og hvor mye av den som er innbetalt. Er aksjekapitalen ikke fulltegnet, kan bare den tegnede kapital angis som selskapets aksjekapital
4.Hovedforetakets stiftelsesdokumenter og vedtekter
5.Hvilken stats lovgivning hovedforetaket er underlagt. Om hovedforetaket er registrert i et offentlig foretaksregister i sitt hjemland og i tilfelle dette registerets navn og adresse samt hovedforetakets registreringsnummer
6.Foretaksnavn og adresse for eventuelt forretnings- eller driftssted her i landet eller på norsk kontinentalsokkel.
7.Hva slags næringsvirksomhet som skal drives
8.Om foretaket utelukkende driver virksomhet i Norge.
9.Styret og daglig leder dersom det er valgt eller ansatt dette særskilt for virksomheten. § 3-7 annet ledd gjelder tilsvarende
10.Om personer som nevnt i nr. 9 har rett til å forplikte hovedforetaket ved signatur eller prokura. § 3-7 tredje ledd gjelder tilsvarende.
11.Oppløsning av hovedforetaket og utnevnelse av selskapets avviklingsstyre eller bostyrer og de signaturbestemmelser som gjelder for disse, samt likvidasjonens avslutning
12.Åpning av konkurs, akkord eller tilsvarende prosedyre i hovedforetaket, samt likvidasjonens avslutning

Opplysninger som nevnt i første ledd punktene 2, 3 og 4 kan utelates dersom de fremgår av et utenlandsk register som nevnt i første ledd nr. 5 og som er godkjent av registerfører, eller som omfattes av direktiv 2012/17/EU.

0Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 118 (ikr. 1 jan 1994), 22 des 1995 nr. 85, 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 25 juni 2010 nr. 33 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 25 juni 2010 nr. 980), 14 juni 2013 nr. 40 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 635), 19 des 2014 nr. 94 (ikr. 1 feb 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1728).
§ 3-9.statsforetak, regionalt helseforetak og helseforetak

For statsforetak, regionalt helseforetak og helseforetak skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Foretakets vedtekter.
2.Dagen for opprettelsen av stiftelsesdokumentet.
3.Foretakets forretningskommune og adresser.
4.Styremedlemmene og i tilfelle varamedlemmer og hvem som er styrets formann. Videre skal registeret inneholde opplysninger om observatører, jfr. statsforetaksloven § 20 første og tredje ledd.
5.Administrerende direktør
6.Hvem som representerer foretaket utad og tegner dets firma.
7.Styremedlemmers og varamedlemmers kjønn, samt opplysninger om medlemmet er valgt blant de ansatte etter lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak § 20 eller lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. § 22 og § 23.

For helseforetak skal registeret dessuten inneholde opplysninger om hvilket regionalt helseforetak som eier foretaket.

0Tilføyd ved lov 30 aug 1991 nr. 71, endret ved lover 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 669), 19 des 2003 nr. 120 (ikr. 1 jan 2004).
§ 3-10.(Kommunalt og fylkeskommunalt foretak etablert etter kommuneloven)

For kommunalt og fylkeskommunalt foretak skal registeret inneholde opplysninger om:

1.Foretakets vedtekter.
2.Styremedlemmer, herunder hvem som er styrets leder og nestleder, og daglig leder.
3.Hvem som representerer foretaket utad og tegner dets firma.
4.Hvilken kommune eller fylkeskommune foretaket er en del av og foretakets adresse.
5.Tidspunktet for etableringen av foretaket.
0Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097).

Kapittel IV. Meldingene til registeret.

§ 4-1.(førstegangsmelding og endringsmelding fra foretaket)

Registreringspliktige foretak skal meldes til registeret før næringsvirksomheten begynner. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak skal være meldt senest 3 måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. Stiftelser skal være meldt innen de frister som følger av stiftelsesloven § 13 annet og tredje punktum. Andre foretak med begrenset ansvar, jf. § 3-2, og foreninger og andre innretninger som nevnt i § 3-6 og som har til formål å drive næringsvirksomhet skal, selv om næringsvirksomhet ikke har begynt, være meldt senest 6 måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. Førstegangsmeldingen skal inneholde opplysninger som nevnt i kapittel III.

Opphører et registrert foretak eller bortfaller for øvrig vilkårene for registrering i registeret, skal opphøret meldes til registeret og foretaket slettes. Melding skal inngis uten ugrunnet opphold. Tilsvarende gjelder dersom det for øvrig skjer endringer i forhold som er registrert eller det inntrer nye forhold som registeret skal inneholde etter bestemmelsene i kapittel III. Endring av bopel pliktes ikke meldt.

For første gangs registrering i Foretaksregisteret skal det betales gebyr. Det kan også kreves gebyr for andre meldinger som skal registreres. Departementet gir nærmere regler om gebyrenes størrelse og innkrevingsform.

Departementet kan i forskrift gi regler som pålegger de registreringspliktige elektronisk innsending til registeret.

0Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119), 15 juni 2001 nr. 59 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 19 nov 2004 nr. 1489), 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287).
§ 4-2.(hvem meldeplikten påligger)

Plikten til å gi melding etter § 4-1 påligger:

1.For enkeltpersonforetak innehaveren
2.I ansvarlig selskap og kommandittselskap hver enkelt ansvarlig deltaker, med mindre selskapet er organisert med styre. I så fall påligger meldeplikten hvert enkelt styremedlem
3.I europeiske økonomiske foretaksgrupper hver enkelt ansvarlig deltaker og forretningsfører
4.I alle andre foretak hvert enkelt styremedlem.

Ved overdragelse og andre endringer i et registrert forhold enn opphør av virksomheten påhviler meldeplikten enhver som etter endringen er innehaver, ansvarlig deltaker, styremedlem eller daglig leder.

Dør innehaveren av et enkeltpersonforetak, påhviler meldeplikten hans bo. Dør en deltaker i et ansvarlig selskap eller kommandittselskap har både de andre ansvarlige deltakere og den avdødes bo meldeplikt.

For utenlandsk foretak påhviler meldeplikt styret for virksomheten her i landet dersom slikt styre finnes. Finnes ikke slikt styre, påhviler meldeplikten daglig leder for virksomheten her i landet dersom denne finnes. Finnes verken styre eller daglig leder, påhviler meldeplikten den eller de som kan forplikte hovedforetaket ved signatur.

0Endret ved lover 22 des 1995 nr. 85, 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).
§ 4-3.(signering)

Melding til registeret etter § 4-1 skal være signert av samtlige meldepliktige eller av signaturberettiget.

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra signeringskravene i første ledd for elektroniske meldinger.

0Endret ved lover 22 des 1995 nr. 85, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878), 21 jan 2011 nr. 4 (ikr. 1 feb 2011 iflg. res. 21 jan 2011 nr. 84).
§ 4-4.(vedlegg til melding)

Som vedlegg til melding etter § 4-1 skal følge:

a)Gjenpart av stiftelsesdokument og utskrift av protokollen fra generalforsamlinger som viser meldte opplysninger i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og annet foretak med begrenset ansvar, forening og annen innretning; selskapsavtalen for ansvarlig selskap, kommandittselskap og europeisk økonomisk foretaksgruppe, selskapsavtalen for interkommunalt selskap, for stiftelser, stiftelsesdokumentet eller den disposisjonen som ellers danner grunnlaget for stiftelsen, og gjenpart av vedtak om opprettelse av regionalt helseforetak og helseforetak.
b)Gjenpart av stiftelsesdokumentet og protokoll fra senere foretaksmøter som viser meldte opplysninger i statsforetak.
c)Utskrift av protokoll som viser valg av styremedlemmer, observatører og revisor.
d)Erklæring fra revisor og styremedlem om at han mottar valget
e)Erklæring fra revisor, eller eventuelt erklæring fra et finansforetak, om at de opplysninger som er gitt om innbetaling av aksjekapital, selskapskapital i kommandittselskap, jf. § 3-3 nr. 6 og 7, grunnkapital i stiftelse og innskuddskapital i samvirkeforetak, statsforetak, interkommunalt selskap, regionalt helseforetak og helseforetak er riktige. I tilfelle også dokumenter og erklæringer som nevnt i:
1.aksjeloven § 2-4 annet ledd, § 2-5 annet ledd, § 2-6, § 2-8, § 10-2, § 13-10, § 14-4 tredje ledd, jf § 13-10, og § 15-1 annet ledd annet punktum
2.allmennaksjeloven § 2-4 annet ledd, § 2-5 annet ledd, § 2-6, § 2-8, § 10-2, § 13-10, og § 14-4 tredje ledd, jf § 13-10
3.samvirkeloven § 11, § 104 annet ledd nr. 7, § 121 første ledd, jf. § 104 annet ledd nr. 7, § 146 tredje ledd, jf. aksjeloven § 2-6 og allmennaksjeloven § 2-6, og § 148 første ledd nr. 2 og annet ledd
4.selskapsloven § 3-3 tredje ledd tredje punktum
5.stiftelsesloven § 12 første ledd bokstav d og annet ledd og § 23 annet punktum.
f)Dersom meldingen gjelder nyregistrering eller endringer som berører deltakerforholdet, skal det vedlegges erklæring fra ansvarlige deltakere som ikke har underskrevet meldingen, om at meldingen skjer med deres samtykke. Tilsvarende erklæring skal gis av ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet når det inngis melding fra foretaket om uttredenen.
g)I aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal de meldepliktige opplyse om aksjetegning er skjedd uten prospekt som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-2. De meldepliktige skal i tilfelle vedlegge en underskrevet erklæring om hvorfor prospekt ikke var nødvendig. Er prospekt nødvendig, skal prospektet og alt annet tegningsmateriale vedlegges, og de meldepliktige skal bekrefte at alt tegningsmaterialet er innsendt til Finanstilsynet i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-7 eller til Foretaksregisteret i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-10. Plikten etter første punktum til å vedlegge prospekt gjelder ikke dersom prospektet allerede er innsendt til Foretaksregisteret i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-10. Disse reglene kommer tilsvarende til anvendelse på grunnfondsbevis.
h)Erklæring fra revisor når det meldes kapitalnedsetting og nedsettingsbeløpet skal anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.
0Endret ved lover 10 juni 1988 nr. 44, 30 aug 1991 nr. 71, 8 nov 1991 nr. 75, 22 des 1995 nr. 80 (ikr. 1 jan 1996), 22 des 1995 nr. 85, 7 juni 1996 nr. 25 (ikr. 31 des 1996), 19 juni 1997 nr. 79 (ikr. 1 des 1997), 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715), 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 17 nov 2000 nr. 80 (ikr. 31 mars 2001 iflg. vedtak 30 mars 2001 nr. 319), 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 juli 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 669), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 15 juni 2001 nr. 59 (ikr. 29 apr 2005 iflg. res. 29 apr 2005 nr. 366) som endret ved lov 29 apr 2005 nr. 22, 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 16 des 2011 nr. 63 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1260), 19 juni 2015 nr. 77 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 675), 10 apr 2015 nr. 17 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 10 apr 2015 nr. 350).
§ 4-5.(pålegg om melding)

Dersom registerføreren oppdager at et registreringspliktig foretak er forsømt registrert eller oppdager at meldeplikten etter § 4-1 for øvrig er forsømt, kan han pålegge foretaket å inngi melding innen en bestemt fastsatt frist.

Dersom fristen ikke overholdes, kan registerføreren ilegge foretaket og de som har meldeplikt etter § 4-2 første ledd løpende tvangsmulkt inntil meldingen er inngitt. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. Kongen gir regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt og om ettergivelse av ilagt mulkt.

§ 4-6.(endringsmeldinger fra andre)

Ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet, kan selv gi melding om dette. Tilsvarende gjelder styremedlem, observatør, daglig leder, signaturberettiget, prokurist eller revisor som er fratrådt.

For øvrig kan den som har ervervet dom om forhold som er eller skulle ha vært meldt til foretaksregisteret, forlange opplysningene i registeret endret i samsvar med domsresultatet.

0Endret ved lov 10 juni 1988 nr. 44.
§ 4-7.(endrings- og tilleggsmeldinger fra domstol og andre offentlige organer)

Domstolene og andre offentlige organer gir foretaksregistret melding om forhold vedrørende registrerte foretak når det i særlovgivningen er gitt bestemmelser om dette.

På bakgrunn av dom, kjennelse eller annen rettslig beslutning, kan domstolene begjære opplysninger om innførte foretak inntatt i registeret.

0Endret ved lov 22 des 1995 nr. 85.

Kapittel V. Kontroll av innkomne meldinger.

§ 5-1.(prøving av det som innkommer til registrering)

Registerføreren skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov. Dersom foretakets vedtekter er registrert i registeret, skal han også prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det stemmer med vedtektene og er blitt til i samsvar med disse.

Ved meldingen skal det gis slike opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av registerførerens kontroll etter første ledd. Registerføreren kan kreve de opplysninger han finner nødvendig for gjennomføring av kontrollen.

Dersom registerføreren finner at registrering kan krenke tredjemanns rett, skal han gi denne anledning til å uttale seg innen en nærmere fastsatt frist.

Når grunnlaget for det som innkommer til registrering er tegning av aksje eller grunnfondsbevis, skal registerføreren prøve om prospekt var nødvendig og i tilfelle om prospekt er innsendt til Finanstilsynet for kontroll som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-7 eller til Foretaksregisteret for registrering som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-10. Er det nedlagt forbud som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-8 fjerde ledd, kan registrering ikke skje før forbudet eventuelt er omgjort.

0Endret ved lover 8 nov 1991 nr. 75, 7 juni 1996 nr. 25 (ikr. 31 des 1996), 19 juni 1997 nr. 79 (ikr. 1 des 1997), 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715), 17 nov 2000 nr. 80 (ikr. 31 mars 2001 iflg. vedtak 30 mars 2001 nr. 319), 19 juni 2015 nr. 77 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 675).
§ 5-2.(registreringsnektelse)

Dersom registerføreren finner at en melding ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal han nekte registrering. Registrering skal også nektes dersom vilkårene for registrering i foretaksregisteret ikke foreligger eller dersom opplysningene er så utydelige eller så uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås.

Dersom feilen er av en slik art at den lar seg rette, skal registerføreren gi melderen en passende frist til å rette feilen. Samtidig skal han gjøre melderen kjent med at dersom ikke feilen rettes innen fristens utløp, vil meldingen bli avvist.

§ 5-3.(underretning)

Melderen skal ha skriftlig underretning om vedtaket. Det samme skal den som i medhold av § 5-1 tredje ledd er gitt anledning til å uttale seg. Gjelder registerførerens vedtak emisjon av finansielle instrumenter, skal også verdipapirregisteret underrettes.

Dersom registrering nektes, eller vedtaket går mot noen som er gitt anledning til å uttale seg etter § 5-1 tredje ledd, skal grunnen til vedtaket gjengis i underretningen. Videre skal det opplyses om klageadgangen, klagefrist og den nærmere framgangsmåten ved klage.

0Endret ved lover 8 nov 1991 nr. 75, 5 juli 2002 nr. 64 (ikr. 1 jan 2003 iflg. vedtak 20 des 2002 nr. 1627).

Kapittel VI. Registreringen.

§ 6-1.(innføring i registeret)

Når de innkomne opplysninger er kontrollert og funnet i orden, skal de straks innføres i registeret.

§ 6-2.(kunngjøring)

Etter registrering av en førstegangsmelding om norsk foretak skal registerføreren kunngjøre følgende opplysninger i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon:

1.Foretakets navn og organisasjonsnummer
2.Foretakets formål eller virksomhetsbeskrivelse
3.Foretakets forretningskommune
4.Navnet på medlemmene av foretakets styre og daglige leder når dette er meldt
5.Navnet på innehaver for enkeltpersonforetak og samtlige ansvarlige deltakere i ansvarlig selskap og i kommandittselskap.

Registerfører skal påse at følgende oversendes Kontoret for europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en måned etter offentliggjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon:

a)opplysninger om et europeisk selskap som skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidendes EØS-avdeling etter rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 artikkel 14,
b)opplysninger om et europeisk samvirkeforetak som skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidendes EØS-avdeling etter rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 artikkel 13.

Etter registrering av en førstegangsmelding om europeisk økonomisk foretaksgruppe som nevnt i forordning (EØF) nr. 2137/85 skal registerføreren kunngjøre opplysningene som nevnt i forordningen artikkel 8 samt endringer i disse. Registerføreren skal videre påse at opplysningene som skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidendes EØS-avdeling, jf. forordningens artikkel 11, oversendes Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en måned etter kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Ved registrering av en førstegangsmelding om utenlandsk foretak kunngjøres opplysninger som nevnt i § 3-8 første ledd nr. 1, 6, 7, 9, 10 og 11 når dette er meldt.

Dersom det registreres endring i et foretaks navn eller i det som er registrert og kunngjort om et foretaks ansvarlige deltakere, skal endringen kunngjøres. Det samme gjelder dersom et registrert foretak slettes fra registeret. Andre endringer kunngjøres ikke.

Registerføreren skal kunngjøre opplysninger som nevnt i rådsdirektiv 68/151/EØF med endringer ved rådsdirektiv 2003/58/EF gjennom Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon med en gang de er registrert.

0Endret ved lover 22 des 1995 nr. 85, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119), 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 1 apr 2005 nr. 14 (ikr. 1 apr 2005 iflg. res. 1 apr 2005 nr. 269), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 30 juni 2006 nr. 50 (ikr. 18 aug 2006 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 778), 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878).
§ 6-3.(Registrering og kunngjøring av selskapsopplysninger og dokumenter på Fellesskapets offisielle språk)

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap har rett til å få registrert og kunngjort selskapsopplysninger og dokumenter som nevnt i artikkel 2 i rådsdirektiv 68/151/EØF med endringer ved artikkel 3a i rådsdirektiv 2003/58/EF på ethvert av Fellesskapets offisielle språk.

I tilfelle av manglende samsvar mellom dokumenter og opplysninger offentliggjort på registerets offisielle språk og oversettelser som er kunngjort frivillig, kan sistnevnte ikke påberopes overfor tredjeperson. Tredjeperson kan påberope seg oversettelser som er offentliggjort frivillig, med mindre selskapet godtgjør at tredjeperson kjente til den versjonen som er gjenstand for obligatorisk offentliggjøring.

0Tilføyd ved lov 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878).

Kapittel VII. Retting av feil og endringer uten melding.

§ 7-1.(retting av feil)

Dersom registerføreren oppdager at en innføring i registeret er uriktig eller at det på annen måte er gjort feil i forbindelse med registreringen, skal feilen rettes. Foretaket skal underrettes om feilen, om hvordan den vil bli rettet og at retting vil bli foretatt dersom det ikke fremkommer innsigelser innen en bestemt frist. Har noen på grunn av feilen fått uriktige opplysninger, skal disse, så vidt mulig gis underretning om rettingen.

Dersom det er uklart hvorledes feilen skal rettes eller den på annen måte ikke kan rettes uten etter ny melding fra foretaket, kan registerføreren innta en opplysning om feilen i registeret. Samtidig skal han pålegge foretaket å inngi ny melding innen en bestemt frist. § 4-5 annet ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 7-2.(opplysninger direkte fra annet register)

For å sikre ajourhold av registeret kan Kongen bestemme at opplysninger som registreres i annet offentlig register, skal meddeles til foretaksregisteret, og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette. For at de opplysningene som innkommer skal kunne registreres, må de forelegges foretaket til uttalelse innen en bestemt frist, og med opplysning om at de vil bli registrert dersom det ikke blir gitt opplysninger om at de er uriktige. I forskrift etter første punktum, kan det, når det finnes ubetenkelig, fastsettes at opplysninger kan registreres uten at de er forelagt foretaket etter annet punktum.

§ 7-3.(sletting av «døde» foretak)

Dersom registerføreren har grunn til å tro at et foretak er opphørt, skal han varsle dem som ifølge registeret har registreringsplikt, jfr. § 4-2, om at foretaket kan bli slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger som gjør det sannsynlig at foretaket fortsatt består. Dersom det ikke kommer svar innen fristen, skal tilsvarende varsel også kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Fremkommer det ikke opplysninger som nevnt i første punktum, skal foretaket slettes av registeret.

Har Foretaksregisteret mottatt melding etter konkursloven § 138 annet ledd om at bobehandlingen er avsluttet i medhold av konkursloven § 128 eller § 135 i registrert foretak med ubegrenset ansvar, skal registerføreren gi de registreringspliktige varsel om at dersom de ikke innen ett år gir opplysninger om at foretaket fortsatt består, vil foretaket bli slettet. Gis det ikke slike opplysninger innen fristen, skal foretaket slettes av registeret.

Sletting får ikke betydning for deltakers ansvar for selskapsforpliktelsene eller for styremedlemmers personlige ansvar. Dersom foretaket innen 6 måneder etter at slettelsen er kunngjort sender melding til foretaksregisteret om at foretaket fortsatt består, har foretaket fortrinnsretten til det tidligere foretaksnavn i behold.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om sletting etter denne paragraf.

0Endret ved lover 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 23 apr 2004 nr. 18 (ikr. 31 des 2006 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1426), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 14 juni 2013 nr. 41 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 638).

Kapittel VIII. Avgivelse av opplysninger.

§ 8-1.(innsyn m.m.)

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i foretaksregisteret og få utskrift av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer. Bestemmelsene i offentleglova gjelder for opplysninger som ikke er registrert. Departementet gir regler om hvordan opplysningene skal gjøres tilgjengelige, og kan bestemme at det skal betales gebyr for tjenestene.

0Endret ved lover 5 sep 2003 nr. 92 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1119), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).
§ 8-2.(overføring til annet register)

Kongen kan bestemme at opplysningene i foretaksregisteret kan overføres til annet register som føres av det offentlige, og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette.

§ 8-3.(utlevering av opplysninger mellom Foretaksregisteret og utenlandske registre)

Foretaksregisteret kan avlevere opplysninger til og hente opplysninger fra andre foretaksregistre i henhold til direktiv 2012/17/EU.

0Tilføyd ved lov 19 des 2014 nr. 94 (ikr. 1 feb 2015 iflg. res. 19 des 2014 nr. 1728).

Kapittel IX. Klage over registerførerens avgjørelser.

§ 9-1.(klage)

Registerførerens vedtak kan påklages til departementet av enhver som har rettslig klageinteresse i saken. Klagen skal være skriftlig.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket etter § 5-3 er kommet fram til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Et vedtak om registrering kan likevel ikke påklages når det er gått mer enn 3 måneder etter at vedtaket ble truffet.

Forøvrig kommer reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og 36 til anvendelse på klagebehandlingen ved foretaksregisteret.

§ 9-2.(domstolkontroll)

Den som har fått melding i samsvar med § 5-3 første ledd, kan ikke reise søksmål om registerførerens vedtak uten å ha nyttet sin rett til å klage over vedtaket etter § 9-1 og klage er avgjort av departementet. Tvistemålsloven1 § 437 første ledd annet og siste punktum og tredje ledd får tilsvarende anvendelse.

1Lov 13 aug 1915 nr. 6 (tvml.), opphevet, se nå fvl. § 27 (3), § 27 b.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser.

§ 10-1.(legitimasjonsvirkninger)

I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjemanns rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne lov for å ha kommet til tredjemanns kunnskap.

Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente eller burde kjent forholdet.

§ 10-2.(dokumentopplysninger)

Et foretaks hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter, uavhengig av hvilket medium de forefinnes på, skal inneholde foretakets organisasjonsnummer og foretaksnavn. For foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal salgsdokumenter i tillegg inneholde bokstavene MVA plassert bak organisasjonsnummeret.

Et aksjeselskaps og et allmennaksjeselskaps hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter, uavhengig av hvilket medium de forefinnes på, skal i tillegg angi det register der selskapet er registrert, selskapsform, hovedkontor og eventuelt at selskapet er under avvikling.

For filial av utenlandsk foretak, jf. § 3-8, skal filialens brev, kunngjøringer og andre dokumenter i tillegg angi det register filialen er registrert i. I tillegg skal det angis opplysninger om hovedforetaket som nevnt i andre ledd.

Dersom et foretaks dokumenter ikke inneholder opplysninger som pålagt i første, andre og tredje ledd, kan registerfører ilegge foretaket og de som har meldeplikt etter § 4-2 første ledd løpende tvangsmulkt inntil dokumentene er i samsvar med denne bestemmelsen. Det samme gjelder opplysninger som nevnt i forordning (EØF) nr. 2137/85 art. 25, jf. EØFG-loven § 1. Departementet kan gi regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt og om ettergivelse av ilagt mulkt. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Tilføyd ved lov 27 nov 1992 nr. 118 (ikr. 1 jan 1994), tidligere § 10-2 endret paragrafnummer til § 10-3, endret ved lover 22 des 1995 nr. 85, 13 juni 1997 nr. 44 (ikr. 1 jan 1999 iflg. res. 17 juli 1998 nr. 615), 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), 30 juni 2006 nr. 58 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 878), 19 juni 2009 nr. 58 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 6 nov 2009 nr. 1347).
§ 10-3.(erstatningsansvar)

Dersom foretaksregisteret gir feil opplysning ved utskrift, attest eller kunngjøring, har den som uforskyldt lider tap rett til erstatning av staten så fremt tapet skyldes:

a)at opplysningen ikke stemmer med det som er registrert eller med den melding som er grunnlaget for registreringen.
b)at registeret er feilaktig rettet eller endret etter bestemmelsene i §§ 7-1 og 7-2 uten at det i den forbindelse er noe å bebreide foretaket.
0Endret ved lov 27 nov 1992 nr. 118, endret paragrafnummer fra § 10-2.
§ 10-4.(straff)

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i § 4-1 første og annet ledd om meldeplikt til foretaksregisteret, straffes de som har meldeplikt etter § 4-2 med bøter. Påtale finner sted etter begjæring av departementet. Medvirkning straffes ikke.

0Endret ved lover 20 juli 1991 nr. 66, 27 nov 1992 nr. 118, endret paragrafnummer fra § 10-3. 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 10-5.(frister)

Om beregning av frister etter loven her gjelder regelen i lov om domstolene §§ 148 første og annet ledd og 149 første ledd.

0Endret ved lov 27 nov 1992 nr. 118, endret paragrafnummer fra § 10-4.
§ 10-6.(elektronisk stiftelse)

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om Foretaksregisterets elektroniske løsninger for stiftelse av foretak i den utstrekning loven gir adgang til elektronisk stiftelse.

0Tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 40 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 635).
§ 10-7.(lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen)

Kongen kan i forskrift bestemme om loven helt eller delvis skal gjøres gjeldende på Svalbard og kan fastsette særlige regler av hensyn til de stedlige forhold.

0Tilføyd ved lov 18 feb 2005 nr. 10 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 18 feb 2005 nr. 148), endret ved lov 14 juni 2013 nr. 40 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 635), endret paragrafnummer fra § 10-6.

Kapittel XI. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser.

§ 11-1.(ikrafttredelse)

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 11-2.(overgangsbestemmelser)

Kongen kan gi overgangsbestemmelser, herunder om betaling av et særskilt konverteringsgebyr for overføring fra de gamle handelsregistrene til Foretaksregisteret.

0Endret ved lov 12 juni 1987 nr. 50.

Kapittel XII. Endring av andre lover.

Følgende bestemmelser endres slik: - - -