Lov om prokura [prokuraloven]

DatoLOV-1985-06-21-80
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2003-09-05-91 fra 01.03.2004
PublisertISBN 82-504-1437-3
Ikrafttredelse01.01.1988
Endrer
Kunngjort
KorttittelProkuraloven - prokl

Se tidligere lov 17 mai 1890 nr. 6 kap. 3.

§ 1.Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.

Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i lov om registrering av foretak.

§ 2.Prokura kan gis flere personer slik at de bare kan nytte den i fellesskap (kollektivprokura). Annen innskrenkning i prokuristens fullmakt etter § 1 kan ikke registreres (jfr. registreringsloven § 3-7 tredje ledd) og heller ikke gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann.
§ 3.Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i foretaksnavneloven § 7-1.
0Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).
§ 4.En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.
§ 5.Prokura kan når som helst tilbakekalles. Prokurafullmakten faller ikke bort om innehaveren av et registrert enkeltpersonforetak dør. Er enkeltpersonforetaket ikke registrert, gjelder regelen i avtaleloven § 21.
0Endret ved lov 5 sep 2003 nr. 91 (ikr. 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).
§ 6.Loven tar til å gjelde fra den tid1 Kongen bestemmer.
1Fra 1 jan 1988 iflg. res. 18 des 1987 nr. 963.