Lov om bibliotekvederlag

DatoLOV-1987-05-29-23
DepartementKulturdepartementet
Sist endretLOV-1992-12-04-128 fra 01.01.1994
Publisert
Ikrafttredelse29.05.1987
Endrer
Kunngjort
KorttittelBibliotekvederlagsloven

Jf. EØS-avtalen artikkel 4. Jf. tidligere lover 12 des 1947 nr. 12 § 12, 18 juni 1971 nr. 80 § 18 og 20 des 1985 nr. 108 § 15.

§ 1.Vederlag for utlån m.v.

Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Vederlaget ytes kollektivt, og utbetales til slike fond som nevnt i § 4 til støtte for visse opphavsmannsgrupper.

§ 2.Beregning av vederlag

Vederlaget beregnes etter en sats for hver utlånsenhet.

For bøker er utlånsenheten ett bind. Departementet kan bestemme hva som ellers skal regnes som utlånsenhet. Ved beregning av antallet utlånsenheter legges til grunn de verk som er utgitt i Norge og som disponeres til utlån ved offentlig bibliotek. Departementet kan bestemme hvilke bibliotek, samlinger m.v. som skal regnes med ved beregningen.

Beregningene skal bygge på statistikk over antallet utlånsenheter som disponeres til utlån i de enkelte bibliotekene, og hvilke typer verk som inngår i disse.

§ 3.Fastsettelse av vederlagssats

Vederlagssatsen (jf. denne lov § 2, første ledd) fastsettes etter forhandlinger med en felles sammenslutning som er godkjent av departementet, og som består av organisasjoner som representerer en vesentlig del av norske opphavsmenn på området.

Dersom det ikke oppnås enighet om avtale om vederlagssats, kan hver av partene kreve megling etter nærmere regler fastsatt av departementet.

§ 4.Fordeling til fond

Vederlaget fordeles til fond som forvaltes av de aktuelle opphavsmannsorganisasjoner. Fondenes vedtekter skal være godkjent av departementet.

Fondenes midler kan disponeres til fordel for opphavsmenn, eller til fordel for formål som gjelder vedkommende gruppe opphavsmenn. Ved utbetaling til enkelte opphavsmenn skal det ikke kunne tas hensyn til organisasjonstilhørighet. Til en enkelt opphavsmann skal det ikke kunne ytes et årlig beløp som overstiger fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Departementet kan fastsette nærmere regler om fordeling av vederlaget og anvendelse av midlene.

0Endret ved lov 4 des 1992 nr. 128.
§ 5.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks - - -

Fra samme tidspunkt oppheves - - -