Lov om forbud mot fallskjermhopping m.v. innenfor visse fjellområder

DatoLOV-1987-06-12-57
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse12.06.1987
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om forbud mot fallskjermhopping

§ 1.Formålet med denne lov er å begrense fallskjermhopping som medfører stor risiko for ulykker og utsetter redningsmannskapers liv for fare.
§ 2.Kongen gis fullmakt til ved forskrift å forby fallskjermhopping og ferdsel med fallskjermutstyr innen nærmere avgrensede fjellområder.
§ 3.Den som overtrer forskrifter gitt i medhold av § 2, straffes med bøter.
0Endret ved lover 15 apr 1988 nr. 15, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 4.Straffelovens bestemmelser om inndragning kommer til anvendelse.
§ 5.Denne lov trer i kraft straks.