Lov om politimyndighet i det militære forsvar

DatoLOV-1988-05-20-33
DepartementForsvarsdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1989
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om militær politimyndighet

Lovens tittel endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). Jf. milstrl. 22 mai 1902 nr. 13, lover 17 mars 1916 og 20 mai 1988 nr. 32. Se lov 4 aug 1995 nr. 53. - Jf. tidligere lov 6 mai 1921 nr. 3, milstrl. 22 mai 1902 nr. 13 fjerde del.

§ 1.Militært befal med sersjants grad eller tilsvarende eller høyere, militærpoliti og militære vakter har politimyndighet overfor alle som er på militært område eller i umiddelbar nærhet av det. Militært område omfatter også militært fartøy eller transportmiddel.

Politimyndighet kan også utøves overfor den som opptrer i strid med forbud gitt i medhold av § 18 a i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste.

0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 2.Befal som nevnt i § 1 har også utenfor militært område politimyndighet overfor enhver undergitt som omfattes av kapittel I i lov om den militære disiplinærmyndighet. Militærpolitiet kan utøve politimyndighet overfor enhver som omfattes av kapittel I i samme lov utenfor militært område.

Når ikke foresatt eller militærpoliti er til stede kan enhver overordnet utøve slik politimyndighet.

0Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 3.Politimyndighet etter loven omfatter rett til å gripe inn for å opprettholde den alminnelige ro og orden, anholde og innbringe personer etter politilovens § 8.

Den som har politimyndighet etter loven har også rett til å bruke foreløpig arrest overfor enhver som omfattes av kapittel I i lov om den militære disiplinærmyndighet som:

1.forstyrrer den alminnelige ro og orden.
2.har gjort seg skyldig i alvorlig pliktstridig forhold og det av tjenestlige grunner finnes nødvendig at vedkommende straks blir pågrepet.
3.eller har gjort seg skyldig i refsbart forhold og det er særlig grunn til å frykte for at vedkommende vil øve vold eller skadeverk, eller fortsatt gjør seg skyldig i grovt disiplinærbrudd.
0Endret ved lov 4 aug 1995 nr. 53 (ikr. 1 okt 1995).
§ 4.Innbringelse og arrestasjon foretas så hensynsfullt som omstendighetene tillater.

Den arresterte kan ransakes og gjenstander som kan brukes til vold eller til å unnvike, skal fratas vedkommende.

Den foreløpige arrest må ikke strekke seg utover 24 timer.

§ 5. Militærpolitiet eller militært befal som nevnt i § 1 kan etterforske brudd på den militære straffelov eller disiplinærlov.

De kan også innlede etterforskning av andre straffbare forhold som omfattes av politimyndigheten etter § 1.

0Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 6.Den som rettsstridig forlater eller blir borte fra et sted hvor det påhviler vedkommende en militær plikt å være til stede, kan avhentes av politiet, militærpolitiet eller befal som nevnt under § 1. En vernepliktig som unnlater å møte frem til førstegangstjeneste kan likevel bare avhentes av politiet.
0Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 7.Kongen fastsetter nærmere regler om militærpolitiet og utøvelse av politimyndighet i det militære forsvar.
0Endres ved lov 12 aug 2016 nr. 77 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).
§ 8.Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
1Fra 1 jan 1989 iflg. res. 20 mai 1988 nr. 464.