Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)

DatoLOV-1989-06-16-54
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertI Nr. 12
Ikrafttredelse16.02.1990
Endrer
Kunngjort
KorttittelStatistikkloven - statl

Kapitteloversikt:

Jf. tidligere lov 25. apr 1907 nr. 2.

Kapittel 1. Formål, definisjon og virkeområde.

§ 1-1.Formål.

Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet.

§ 1-2.Definisjoner.
(1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, som fremkommer ved sammenstilling og bearbeiding av opplysninger om de enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse enhetene, eller ved systematisk observasjon av fenomenet.
(2) Offisiell statistikk er statistikk som gjøres tilgjengelig for allmennheten av Statistisk Sentralbyrå eller annet statlig organ.
§ 1-3.Virkeområde.

Kongen avgjør i hvilken utstrekning loven skal gjøres gjeldende for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Kapittel 2. Offisiell statistikk.

§ 2-1.Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk.

Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk tas av Kongen.

§ 2-2.Plikt til å gi opplysninger.
(1) Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak pålegge enhver å gi de opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk, så langt lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette.
(2) Det kan settes tidsfrist for å gi opplysninger, og fastsettes i hvilken form opplysningene skal gis. Opplysningsplikten er overtrådt når de pålagte opplysninger ikke er gitt innen utløpet av tidsfristen.
§ 2-3.Tvangsmulkt.

Det organ som har fastsatt opplysningsplikt, kan ilegge tvangsmulkt til staten for den som har overtrådt plikten. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Påløpt tvangsmulkt kan i særlige tilfelle helt eller delvis ettergis. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om slik tvangsmulkt.

0Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 18 mars 1994 nr. 4, 11 jan 2013 nr. 3 (ikr. 1 juni 2013 iflg. res. 24 mai 2013 nr. 533).
§ 2-4.Taushetsplikt.
(1) De som utfører arbeid eller tjeneste for et organ som forbereder eller utarbeider offisiell statistikk, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det de under forberedelsen eller utarbeidelsen av en statistikk får vite om personlige forhold, drifts- eller forretningsforhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter. Taushetsplikten gjelder bare de opplysninger som er hentet inn med sikte på utarbeidelse av offisiell statistikk.
(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet eller tjenesten. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i arbeid eller tjeneste for andre.
(3) Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e kommer ikke til anvendelse.
§ 2-5.Bruk av opplysninger.
(1) Opplysninger hentet inn etter fastsatt opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, kan bare nyttes ved utarbeiding av offisiell statistikk, eller til annen bruk som er godkjent av Datatilsynet og som ikke er til skade for rikets sikkerhet. Dersom opplysninger utleveres, skal taushetsplikt etter § 2-4 også gjelde mottageren av opplysningene. Når særlige grunner tilsier det, kan Datatilsynet likevel gjøre unntak fra slik taushetsplikt for enkelte typer opplysninger.
(2) Organ som utleverer slike opplysninger, kan stille vilkår, bl.a. om bruken av opplysningene og om hvem som skal ha ansvar for og adgang til opplysningene, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter m m.
§ 2-6.Offentliggjøring av opplysninger.

Opplysninger hentet inn etter fastsatt opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, skal ikke i noe fall offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson til skade for denne, eller til urimelig skade når det gjelder selskaper med begrenset ansvar, kommandittselskaper og andre sammenslutninger, stiftelser og offentlige organer og virksomheter.

0Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712).
§ 2-7.Opphør av taushetsplikt.

Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om personlige forhold opphører etter 100 år. Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om drifts- og forretningsforhold og tekniske innretninger og fremgangsmåter opphører etter 60 år.

§ 2-8.
0Tilføyes ved lov 9 des 2016 nr. 88 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

Kapittel 3. Statistisk Sentralbyrås oppgaver og virksomhet.

§ 3-1.Statistisk Sentralbyrås oppgaver.

Statistisk Sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk og har hovedansvaret for at denne lovs formål etter § 1-1 blir oppfylt. I denne sammenheng skal Statistisk Sentralbyrå:

a)Kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk,
b)Samordne omfattende statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer,
c)Utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning,
d)Gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og for offentlig planlegging innenfor rammen av denne lovs § 2-5,
e)Ha hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid.
§ 3-2.Administrative datasystemer.
(1) Statistisk Sentralbyrå har rett til å utnytte administrative datasystemer i statsforvaltningen og i landsomfattende kommunale organisasjoner som grunnlag for offisiell statistikk.
(2) Når statsorganer eller landsomfattende kommunal organisasjon skal opprette eller endre større administrativt datasystem, skal melding om dette på forhånd sendes til Statistisk Sentralbyrå. Statistisk Sentralbyrå kan innhente tilleggsopplysninger. Statistisk Sentralbyrå kan fremme forslag om hvordan datasystemet skal utformes for også å ivareta statistikkhensyn.
(3) Kongen kan gi nærmere bestemmelser om praktiseringen av reglene i første og annet ledd.
§ 3-3.Samordning av statistikk.
(1) Når forvaltningsorgan skal gjennomføre større statistiske undersøkelser, skal melding om dette på forhånd sendes Statistisk Sentralbyrå. Statistisk Sentralbyrå kan innhente tilleggsopplysninger. Statistisk Sentralbyrå kan fremme forslag om hvordan opplysninger skal hentes inn og om hvordan statistikken skal utarbeides for å ivareta statistikk- og samordningshensyn.
(2) Kongen kan bestemme at offentlige forskningsinstitutter skal regnes som forvaltningsorgan i forhold til bestemmelsene i denne paragraf.

Kapittel 4. Statistisk Sentralbyrås organisasjon og ledelse.

§ 4-1.Statistisk Sentralbyrås ledelse.
(1) Statistisk Sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon som er underlagt det departement Kongen bestemmer.
(2) Statistisk Sentralbyrå ledes av et styre og en administrerende direktør. Administrerende direktør forestår ledelsen unntatt i de saker som hører inn under styret. Kongen kan gi forskrift om styrets og administrerende direktørs oppgaver.
§ 4-2.Styrets oppgaver og sammensetning.
(1) Styret behandler og fastsetter Statistisk Sentralbyrås langtidsprogram, budsjettforslag og årlig arbeidsprogram etter forslag fra administrerende direktør og legger disse saker samt årsmelding frem for departementet. Styret fører ellers et alminnelig tilsyn med utviklingen i offisiell statistikk og med Statistisk Sentralbyrås virksomhet.
(2) Styret i Statistisk Sentralbyrå skal ha 7 medlemmer. Kongen oppnevner styrets leder, dets nestleder og 5 ordinære medlemmer med varamedlemmer for en periode av 4 år. Det er adgang til gjenoppnevning. Ett medlem med varamedlem oppnevnes etter forslag fra de ansatte.

Kapittel 5. Andre bestemmelser.

§ 5-1.Straff.
(1) Overtredelse av § 2-2 eller vedtak med hjemmel i § 2-2 om oppgaveplikt, av § 2-5 om bruk av opplysninger eller av § 2-6 om offentliggjøring av opplysninger, kan straffes med bøter, med mindre overtredelsen faller inn under strengere straffebestemmelser.
(2) Brudd på taushetsplikt eller på vilkår etter § 2-5 kan straffes etter straffeloven § 209.
0Endret ved lover 20 juli 1991 nr. 66, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 5-2.Gjennomføring av loven m.m.

Kongen kan gi forskrift om gjennomføring og utfylling av loven.

Kapittel 6. Ikrafttredelse. Overgangsregler. Endringer i andre lover.

§ 6-1.
(1) Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

- - -

(4) Kongen kan bestemme at denne lovs regler om varighet og opphør av taushetsplikt for opplysninger også skal gjelde for opplysninger innhentet til bruk i offisiell statistikk før denne lov er trådt i kraft.
(5) - - -
1Fra 16 feb 1990 iflg. vedtak 13 feb 1990 nr. 104.