Lov om naturskadeforsikring

DatoLOV-1989-06-16-70
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2014-08-15-59 fra 01.01.2017
PublisertI Nr. 12
Ikrafttredelse01.07.1990
Endrer
Kunngjort
KorttittelNaturskadeforsikringsloven - natskforsl

Se lov 25 mars 1994 nr. 7 og lov 16 juni 1989 nr. 69.

§ 1.Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Selskapet svarer likevel ikke for naturskade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet svarer heller ikke for naturskade som alene rammer antenner, skilt o.l. Kongen kan bestemme at andre gjenstander helt eller delvis skal unntas fra naturskadeforsikring etter leddet her.

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkorting skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Er det nedlagt bygge- og deleforbud etter lov om sikring mot naturskader § 22, gis ikke erstatning for skade på byggverk som siden er oppført på vedkommende område, eller for løsøre som befinner seg i byggverket når skaden er av slik art som vedtaket gjelder.

0Endret ved lover 27 mai 1994 nr. 12, 24 juni 1994 nr. 40 (ikr. 1 juli 1994), 25 mars 1994 nr. 7 (ikr. 1 jan 1995), 17 des 2004 nr. 98 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 17 des 2004 nr. 1717), 15 aug 2014 nr. 59 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 15 aug 2014 nr. 1084). Endres ved lov 21 apr 2017 nr. 17 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 21 apr 2017 nr. 481).
§ 2.Er det tvil om det foreligger naturskade etter § 1 første ledd eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter § 1 tredje ledd, er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker, jf. naturskadeerstatningsloven § 21. Selskapet skal underrette sikrede om hans rett etter bestemmelsen her. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Hvis forsikringsselskapet ved behandlingen av en skadesak finner at et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, jf. lov om sikring mot naturskader § 20, skal det snarest underrette vedkommende kommune om dette.

0Endret ved lover 25 mars 1994 nr. 7 (ikr. 1 jan 1995), 26 juni 1998 nr. 46 (ikr. 1 okt 1998 iflg. res. 26 juni 1998 nr. 600), 15 aug 2014 nr. 59 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 15 aug 2014 nr. 1084). Endres ved lov 21 apr 2017 nr. 17 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 21 apr 2017 nr. 481).
§ 3.Den sikrede bærer for hver naturskadehendelse som dekkes under naturskadeforsikringen en egenandel som fastsettes av Kongen.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe begrenses til et beløp som fastsettes av Kongen.

For naturskadeforsikring kan det avtales at selskapets ansvar for redningskostnader etter lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 6-4 skal være begrenset til verdien av den forsikrede tingen.

Oppstår det tvil om det er inntruffet én eller flere naturkatastrofer, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for Klagenemnda for naturskadesaker, jf. naturskadeerstatningsloven § 21. Selskapet skal underrette sikrede om hans rett etter bestemmelsen her. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Overstiges den fastsatte grense må de sikrede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpene.

0Endret ved lover 25 mars 1994 nr. 7 (ikr. 1 jan 1995), 26 juni 1998 nr. 46 (ikr. 1 okt 1998 iflg. res. 26 juni 1998 nr. 600), 15 aug 2014 nr. 59 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 15 aug 2014 nr. 1084).
§ 4.De skadeforsikringsselskaper som etter § 1 erstatter naturskade, skal være medlemmer av en felles skadepool. Dette gjelder uten hensyn til hvor selskapet har sitt hovedsete.

Skadepoolen er kontaktledd mellom forsikringsbransjen og Statens naturskadefond. Skadepoolen utlikner naturskadeerstatningene mellom selskapene. Utlikningen skjer på grunnlag av forsikringssummer eller forsikringspremier etter nærmere bestemmelse av Kongen.

Kongen fastsetter nærmere instruks for skadepoolens virksomhet.

0Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 40 (ikr. 1 juli 1994).
§ 4 a.En forsikringstaker som inngår avtale om brannskadeforsikring med et forsikringsselskap som ikke er medlem av Naturskadepoolen, skal betale en avgift til poolen. Avgiften fastsettes på grunnlag av den forsikringssummen som brannskadeforsikringen dekker. Kongen kan gi nærmere regler om avgiften.

Den som inngår avtale om brannskadeforsikring med et selskap som nevnt i første ledd, plikter å gi melding om dette til Naturskadepoolen etter bestemmelser fastsatt av Kongen. Naturskadepoolen kan også selv kreve å få slike opplysninger. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne bestemmelsen eller bestemmelser gitt i medhold av loven, straffes med bøter.

0Tilføyd ved lov 24 juni 1994 nr. 40 (ikr. 1 jan 1995).
§ 5.Bestemmelsene i loven eller i forskrift gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes til skade for sikrede.

Bestemmelsen i § 1 er ufravikelig, selv om det avtales at et annet lands lovgivning ellers skal regulere forsikringsforholdet.

0Endret ved lov 24 juni 1994 nr. 40 (ikr. 1 juli 1994).
§ 6.Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.