Lov om inspeksjoner i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) og om immunitet og privilegier for inspektørene m.fl

DatoLOV-1992-05-29-50
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertI Nr. 10
Ikrafttredelse09.11.1992
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om inspeksjoner av styrker i Europa

§ 1.Det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

Kongen kan pålegge grunneieren eller andre rettighetshavere plikter som er nødvendige for gjennomføring av inspeksjonen.

§ 2.De personer som etter Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa skal nyte immunitet og privilegier, innrømmes immunitet og privilegier i samsvar med nevnte traktats bestemmelser uten hinder av norsk lov.

Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av bestemmelser om immunitet og privilegier.

§ 3.Denne lov gjelder også for Svalbard.
§ 4. Den som forsettlig eller uaktsomt hindrer en inspeksjon som er omfattet av Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa, eller overtrer vedtak fattet i medhold av denne lov, straffes med bøter.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 5.Denne lov trer i kraft på det tidspunkt avtalen om konvensjonelle styrker i Europa trer i kraft.
0Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa (CFE-avtalen) trådte i kraft 9 nov 1992 iflg. vedtak 9 nov 1992 nr. 1262.