Lov om opphevelse av og endringer i gjeldende lovgivning om allmenninger m.v.

DatoLOV-1992-06-19-61
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endret
PublisertI Nr. 12
Ikrafttredelse01.01.1993
EndrerLOV-1992-06-19-59
Kunngjort
KorttittelEndringslov angående allmenninger m.v.

Kapitteloversikt:

II. Privatallmenninger

I forbindelse med lovens ikrafttredelse eller senere kan departementet gi nødvendige bestemmelser om valg av styreorgan for bruksrett i privatallmenning, og om hvilke funksjoner og myndighet slike styreorgan skal ha. Med privatallmenning menes allmenning hvor eiendomsretten tilligger færre enn halvparten av de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har bruksrett i allmenningen.

III. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

1Fra 1 jan 1993 iflg. res. 13 nov 1992 nr. 797.