Lov om endringer i vassdragsreguleringsloven m.fl

DatoLOV-1992-06-19-62
DepartementOlje- og energidepartementet
Sist endret
PublisertI Nr. 12
Ikrafttredelse19.06.1992, 01.01.1993
EndrerLOV-1983-06-03-51
Kunngjort
KorttittelEndringslov til vassdragsreguleringsloven m.fl

Kapitteloversikt:

IV.

I lov av 3. juni 1983 nr. 51 om endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk m.v., lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer, lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene, lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eiendom og lov av 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar gjøres følgende endringer: - - -

VI.

Bestemmelser om lovens ikrafttreden og anvendelse på eldre konsesjoner m.v.

1.Loven trer i kraft straks, med unntak av endringene i lov av 3. juni 1983 nr. 51 Del VI nr. 1, som trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
2.- - -
3.Tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Revisjon kan for alle konsesjoner i alle tilfeller skje 30 år etter denne lovs ikrafttreden. Tidligere gitte konsesjoner etter vassdragsloven omfattes likevel ikke. For øvrig gjelder loven også for gitte konsesjoner.