Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

DatoLOV-1992-06-26-86
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2017-03-31-14 fra 18.04.2017
PublisertI 1992 Nr. 13
Ikrafttredelse01.01.1993
Endrer
Kunngjort
Rettet08.02.2017 (§ 11-16)
KorttittelTvangsfullbyrdelsesloven - tvangsl

Lovens tittel endret ved lover 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3, 23 jan 2015 nr. 4 (korttittel tilføyd)(ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 12 mai 2015 nr. 494). - Jf. tidligere lov 13 aug 1915 nr. 7.

Kort om loven:

Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må be om myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven som angir reglene om hvordan man skal gå fram for å få gjennomført det man har dom eller annet tvangsgrunnlag for. Tvangsfullbyrdelsesloven gjelder når krav fullbyrdes i regi av de alminnelige namnsmyndigheter. Loven gjelder tvangsfullbyrdelse av både privatrettslige og offentligrettslige krav. Loven slår fast at krav mot staten ikke kan tvangsfullbyrdes. Det samme gjelder pengekrav mot kommuner, fylkeskommuner, samkommuner (dvs.forpliktende samarbeid mellom to eller flere kommuner for å løse felles oppgaver), interkommunale selskaper, regionale helseforetak og helseforetak.

Lovens regler er ufravikelige. Loven gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat.

Tvangsfullbyrdelsesloven består av tre deler. Første del inneholder regler om lovens saklige virkeområde og definisjoner og om namsmyndighetene, saksomkostninger, erstatning og sikkerhetsstillelse.

Annen del omhandler tvangsgrunnlagene og deres tvangskraft og regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen og for tingretten. Videre gis regler om utlegg, tvangsdekning i løsøre, tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering til salgspanthaver og tvangsdekning i omsettelige verdipapirer og pengekrav og i realregistrerte formuesgoder (dvs. fast eiendom, skip og luftfartøy). Annen del inneholder også bestemmelser om tvangsdekning i adkomstdokumenter til leierett eller borett til husrom og tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger.

Tredje del inneholder sluttbestemmelser om ikrafttreden, overgangs-bestemmelser og endringer i annen lovgivning.

Loven erstatter tidligere lov fra 1915.