Lov om offentlig støtte

DatoLOV-1992-11-27-117
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2016-06-10-24 fra 01.07.2016
PublisertI Nr. 23
Ikrafttredelse01.01.1994 samtidig med EØS-avtalen
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om offentlig støtte

Jf. EØS-avtalen art 61, 62, 63 og 64 og vedlegg XV, ODA protokoll 3. Jf. WTO/GATT-avtalen 15 apr 1994 om subsidier og utjevningsavgifter og OECD-avtalen 21 des 1994 om normale konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien.

§ 1.Lovens virkeområde.

Loven omfatter alle offentlige støttetiltak som faller innenfor virkeområdet av EØS-avtalen artikkel 61, OECD-avtalen om normale konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien og WTO/GATT-avtalen om subsidier og utjevningsutgifter.

Kongen kan beslutte at loven skal gis anvendelse ved gjennomføring av andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet etter.

Kongen kan gi forskrifter til gjennomføring og håndheving av denne lov, reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol og andre internasjonale avtaler som Norge er tilsluttet.

0Endret ved lover 19 juli 1996 nr. 59 (ikr. 1 jan 1997), 17 jan 2003 nr. 6 (ikr. 1 feb 2003 iflg. res. 17 jan 2003 nr. 37).
§ 2.Melding av støttetiltak.

Offentlige støttetiltak som faller innenfor virkeområdet av EØS-avtalen artikkel 61 eller OECD-avtalen om normale konkurranseforhold i skipsbyggingsindustrien, må meldes til departementet av den som skal yte støtten før støttetiltaket kan settes i verk. Departementet kan kreve fremlagt den informasjon som finnes påkrevet for å kontrollere at reglene gitt i medhold av denne lov overholdes.

Departementet kan pålegge støttegiver å utarbeide rapporter over tildeling av støtte som faller innenfor virkeområdet i § 1.

Kongen kan gi nærmere regler om hvilke støtteordninger som omfattes av meldeplikten, fristen for melding og hvilke opplysninger som kan kreves fremlagt.

0Endret ved lov 19 juli 1996 nr. 59 (ikr. 1 jan 1997).
§ 2 a.Registreringsplikt i registeret for offentlig støtte

Støttegiver må føre opplysninger om offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen artikkel 61 (1) i registeret for offentlig støtte.

Departementet kan gi forskrift om registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer.

0Tilføyd ved lov 10 juni 2016 nr. 24 (ikr. 1 juli 2016 iflg. res. 10 juni 2016 nr. 619).
§ 3. Kontroll og bevissikring

Dersom EFTAs overvåkningsorgan er i alvorlig tvil om hvorvidt vedtak truffet av EFTAs overvåkningsorgan med hensyn til individuell støtte etterkommes, skal norske myndigheter, etter å ha hatt anledning til å framlegge sine merknader, tillate EFTAs overvåkningsorgan å foreta kontroller på stedet.

Overvåkningsorganet kan kreve adgang til eiendom som tilhører det aktuelle foretaket, be om muntlige forklaringer på stedet, kontrollere bøker og andre forretningspapirer samt ta eller be om kopier.

Departementet kan innen de rammer som følger av EØS-avtalen, være til stede ved slik kontroll, og peke ut nasjonale eksperter som deltar ved overvåkningsorganets undersøkelser på stedet.

0Endret ved lover 19 juli 1996 nr. 59 (ikr. 1 jan 1997), 17 jan 2003 nr. 6 (ikr. 1 feb 2003 iflg. res. 17 jan 2003 nr. 37).
§ 4.Beslutning om bevissikring

Kontroll etter § 3 kan bare foretas hvis retten har truffet beslutning om adgang til bevissikring. Begjæring om slik beslutning fremsettes av Konkurransetilsynet for tingretten på det sted hvor det mest praktisk kan skje. Beslutningen treffes uten at den som avgjørelsen rammer, gis adgang til å uttale seg, og uten at den blir meddelt ham før bevissikringen settes i verk. Anke over beslutningen har ikke oppsettende virkning. Straffeprosessloven §§ 200, 201 første ledd, §§ 117-120 jf. §§ 204, 207, 208, 209, 213 og kap. 26 gis tilsvarende anvendelse.

Konkurransetilsynet kan kreve at politiet bistår EFTAs overvåkningsorgan med å iverksette beslutning om bevissikring.

Kongen kan fastsette nærmere regler for bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon.

0Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
§ 5. Tilbakeføring av tildelt støtte

Dersom meldepliktig støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 er tildelt før EFTAs overvåkningsorgan har godkjent meldingen, eller EFTAs overvåkningsorgan finner at støtten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kan støtten kreves tilbakeført.

Tildelt støtte kan også kreves tilbakeført dersom departementet finner at støtten er i strid med andre internasjonale avtaler som nevnt i § 1, eller støtten ved en folkerettslig bindende avgjørelse for Norge er funnet å være i strid med avtalene.

Departementet kan bestemme at beløpet som skal føres tilbake, skal inkludere renter. Kongen kan gi nærmere regler om vilkårene for og gjennomføringen av slik tilbakeføring, herunder særregler om foreldelse.

0Tilføyd ved lov 17 jan 2003 nr. 6 (ikr. 1 feb 2003 iflg. res. 17 jan 2003 nr. 37).
§ 6.Departementets avgjørelse i tvilstilfelle.

Departementet avgjør i tvilstilfelle om et støttetiltak skal anses å falle innenfor denne lov og regelverket gitt i medhold av denne lov.

0Endret ved lov 17 jan 2003 nr. 6 (ikr. 1 feb 2003 iflg. res. 17 jan 2003 nr. 37), endret paragrafnummer fra § 4.
§ 7.Ikrafttredelse.

Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge. Loven gjelder for offentlig støtte utbetalt etter lovens ikrafttredelse.

0Endret ved lov 17 jan 2003 nr. 6 (ikr. 1 feb 2003 iflg. res. 17 jan 2003 nr. 37), endret paragrafnummer fra § 5.