Lov om husdyravl

DatoLOV-1992-12-04-130
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Sist endretLOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertAvd I 1992 nr. 24
Ikrafttredelse01.01.1994 samtidig med EØS-avtalen
EndrerLOV-1952-06-28-4, LOV-1989-06-16-80
Kunngjort
KorttittelHusdyravlsloven - avlsl

Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I. Jf. tidligere lover 9 juni 1939 nr. 14, 28 juni 1952 nr. 4, 16 juni 1989 nr. 80.

§ 1.Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo.

Loven gjelder for de avlstekniske sidene ved husdyravl som foregår som samvirkeavl eller som er organisert på annen måte.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke dyreslag loven gjelder for.

§ 2.Enhver virksomhet eller person som skal samle inn, behandle eller oppbevare sæd, egg eller embryo skal være godkjent av departementet. Departementet kan fastsette forskrifter om vilkårene for slik godkjenning.
§ 3.Departementet kan gi forskrifter om metoder til individprøver og til vurdering av husdyrenes genetiske verdi og om godkjennelse av dyr, sæd, egg og embryo til avlsbruk.

Departementet kan bestemme at dyr, sæd, egg og embryo skal ledsages av et avstamningssertifikat. Departementet kan gi forskrifter om slike avstamningssertifikat.

§ 4.Avlsforeninger og avlsorganisasjoner som fører stambøker skal godkjennes av departementet. Departementet kan fastsette forskrifter for slik godkjenning og for føring av stambøker.
§ 5.Departementet kan gi forskrifter om kåring av avlshingster.
§ 6.Departementet kan nedsette et rådgivende utvalg med representasjon fra de aktuelle bransjeorganisasjoner.
§ 6 a.Avgift og gebyr

Kongen kan i forskrifter pålegge enhver omfattet av denne loven å betale gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn, kontroll og særskilte ytelser, som utferdigelse av attester og godkjenninger mv., etter loven her.

Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter omfattet av lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) å betale en avgift på næringsmidler. Avgiften skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter loven her i den utstrekning aktivitetene retter seg mot dyr som brukes til produksjon av næringsmidler, såfremt kostnadene ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd.

Kongen kan i forskrifter pålegge produsenter eller importører å betale en avgift på fôr til dyr som ikke brukes til produksjon av næringsmidler. Avgiften skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven i den utstrekning aktivitetene retter seg mot dyr som ikke brukes til produksjon av næringsmidler, såfremt kostnadene ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd.

Kongen kan gi nærmere bestemmelse om avgiftenes og gebyrenes beregning, oppkreving og innbetaling.

Ved forsinket betaling av avgifter og gebyrer, skal det betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Avgifter og gebyrer er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Tilføyd ved lov 19 des 2003 nr. 129 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 19 des 2003 nr. 1792).
§ 7.Den som overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil tre måneder.
0Endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).
§ 7a.Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for godkjenning etter §§ 2 og 4 herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse.

Unntak fra tjenesteloven § 11 annet ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til privatpersoners beskyttelsesverdige interesser.

Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i forvaltningsloven.

0Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672).
§ 8.Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.

Fra samme tid oppheves - - -

0Loven trådte ikr. 1 jan 1994.