Lov om luftfart (luftfartsloven)

DatoLOV-1993-06-11-101
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-75 fra 01.07.2016
PublisertAvd I 1993 640
Ikrafttredelse01.04.1994, 01.04.1996
Endrer
Kunngjort
Rettet23.09.2016 (kunngjøring av forordninger ved F16.09.2016 nr. 1088)
KorttittelLuftfartsloven - luftl

Kortittel tilføyd ved lov 11 mars 1994 nr. 3. Jf. lover 16 jan 2004 nr. 4 del II og 12 nov 2010 nr. 58. - Tidligere lover 7 des 1923 nr. 8 (tilleggslover 17 juni 1932 nr. 5, 23 apr 1948 nr. 4, 11 mars 1949 nr. 2, 6 juli 1951 nr. 2, 4 juli 1952 nr. 7, 22 mai 1953 nr. 3, 17 juli 1953 nr. 24, 23 okt 1959 § 30 nr. 26, 12 juni 1936 nr. 6, 20 mai 1938 nr. 2, 4 juli 1952 nr. 5, 4 juli 1952 nr. 10 tilleggslov 10 juni 1966 nr. 6, 16 des 1960 nr. 1.

Kort om loven:

Loven slår fast at luftfart i Norge bare kan finne sted i samsvar med denne lov og forskrifter gitt med hjemmel i loven. For luftfart som omfattes av EØS-avtalens bestemmelser, går reglene om utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartens område i denne lov foran lovens øvrige bestemmelser.

Loven får også anvendelse på luftfart i tilknytning til norsk petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og for luftfart med norsk luftfartøy utenfor norsk område. Reglene i lovens kapittel X om befordring med luftfartøy får også anvendelse på luftfart med utenlandsk luftfartøy utenfor norsk område i den utstrekning dette følger av overenskomst med fremmed stat eller for øvrig av alminnelige rettsprinsipper.

Loven gir bestemmelser både om sivil og militær luftfart og annen statsluftfart (dvs. ikke-militær offentlig luftfart). Luftfartsloven regulerer både registrering, nasjonalitet og merking og om rettigheter i luftfartøyer.

Videre inneholder loven bestemmelser om luft- og miljødyktighet, bemanning, fartøysjef og tjenesten ombord, landingsplasser, bakke- og sikkerhetstjeneste og ervervsmessig luftfartsvirksomhet. Det gis også bestemmelser om lufttrafikk, befordring med luftfartøy, ansvarog forsikring for skade og tap på tredje person. Loven gir også regler om varsling, rapportering og undersøkelser av luftfartsulykker og –hendelser.

Luftfartstilsynet forvalter og utvikler regelverket for norsk sivil luftfart.

Luftfartsloven erstatter tidligere lov fra 1960.

Kapitteloversikt: