Lov om sjøfarten (sjøloven)

DatoLOV-1994-06-24-39
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-71 fra 01.07.2016
Publisert
Ikrafttredelse01.10.1994
Endrer
Kunngjort
KorttittelSjøloven - sjøl

Jf. tidligere NL 4de bok, forordning 16 feb 1725, forordning 18 mars 1776 (med tilleggsforordninger 21 juni 1777, 15 jan 1781), lov 24 mars 1860 (med tilleggslover 6 mars 1869, 3 juni 1874 og 21 mars 1883 nr. 2), 20 juli 1893 nr. 1. Jf. lover 12 juni 1987 nr. 48, 4 des 1992 nr. 121, 26 juni 1998 nr. 47, 16 feb 2007 nr. 9, 21 juni 2013 nr. 102.

Kort om loven:

Sjøloven er en av de mest sentrale lovene innen sjøretten, det vil si de rettsregler som angår skipsfart og sjøveis transport. Loven regulerer først og fremst privatrettslige spørsmål knyttet til skip og transport av gods og personer med skip. Foruten bestemmelser om fraktavtaler, inneholder sjøloven rettsreglene for all virksomhet med tilknytning til sjøtransport, fra skipsbygging til ansvar ved ulykker, skade på gods, forlis, berging, sjøforklaring og tvister. Sjøloven regulerer også spørsmål av mer generell sikkerhetsmessig karakter og inneholder regler om begrensning av ansvaret for skade som oppstår ved driften av skipet.

Loven er inndelt i seks deler, som omhandler henholdsvis skip, rederi, ansvar, fraktavtaler, sjøulykker og øvrige bestemmelser. I Del I (skip) omtales skipets nasjonalitet, navn og hjemsted, registrering avskip, herunder skipsregisteret og rettighetsregistrering, slettelse av skip og heftelser i skipsregisteret og foreldelse av rettsvern. Videre gis bestemmelser om skip under bygging, om innretninger som ikke er å anse som skip og om innretninger for utnytting av undersjøiske naturforekomster og om pant og arrest i skip. I Del II (rederi) finnes bestemmelser om partrederi, om skipsføreren og om alkoholpåvirkning og pliktmessig avhold. I Del III (ansvar) finnes alminnelige regler om ansvar, sammenstøt, ansvarsbegrensning og forsikringsplikt, ansvar for skade ved oljesøl, begrensningsfond og begrensningssøksmål. I Del IV (fraktavtaler) gis regler om stykkgodstransport, befraktning av skip og transport av passasjerer og reisegods. Del V (sjøulykker) gir nærmere bestemmelser om berging, felleshavari, undersøkelser av sjøulykker, sjørettsskjønn og skipsbøker. I Del VI (øvrige bestemmelser) finnes regler om foreldelse, SDR (spesiell trekkrettighet fastsatt av Det internasjonale valutafond), flyttbare plattformer og sluttbestemmelser.

Loven erstatter tidligere sjøfartslov fra 1893.

Kapitteloversikt: