Lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

DatoLOV-1994-07-01-49
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2010-06-25-29 fra 01.01.2011
PublisertAvd I 1994 Nr. 12
Ikrafttredelse01.07.1994
EndrerLOV-1953-06-26-11
Kunngjort
KorttittelLov om AFP for apotekvirksomhet

Kapitteloversikt:

Lovens tittel endret ved lov 22 des 2006 nr. 98 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1531).

§ 1.Loven gjelder for arbeidstakere i stilling som gir rett til medlemskap i Pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
0Endret ved lov 22 des 2006 nr. 98 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1531).
§ 2.Arbeidstakere som fratrer sin stilling etter fylte 62 år, har rett til pensjon etter denne lov når det er bestemt i tariffavtale som styret i pensjonsordningen har akseptert. Loven gjelder for pensjon som ytes fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan tilstås alderspensjon etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., § 7 nr. 1 fjerde punktum.
0Endret ved lover 22 mai 1998 nr. 29, 3 sep 1999 nr. 71 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 982), 22 des 2006 nr. 98 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1531).
§ 3.Pensjonen beregnes etter tariffavtale som styret i pensjonsordningen har akseptert, og i samsvar med bestemmelsene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. Departementet kan gi forskrifter om utfylling av vilkårene i §§ 1-3.
0Endret ved lover 22 mai 1998 nr. 29, 22 des 2006 nr. 98 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1531), 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011).

III.

Denne lov trer i kraft straks.