Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen

DatoLOV-1995-05-26-25
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endretLOV-2004-03-05-11 fra 19.05.2005, LOV-2004-03-05-12 fra 01.05.2004
PublisertAvd I 1995 Nr. 9
Ikrafttredelse26.05.1995
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om innenlands transport i EØS-avtalen

§ 1. Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, herunder regler om generelle retningslinjer, infrastruktur, konkurranseregler, statsstøtte, grenselettelser og kombinert transport.
§ 2.Når EFTAs overvåkningsorgan behandler saker som gjelder EØS-avtalens vedlegg XIII punkt 6 (rådsforordning nr. 11 av 27. juni 1960) om avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår i EØS, gjelder §§ 2 til 4 i EØS-konkurranseloven tilsvarende. Dersom slike saker bringes inn for EFTA-domstolen til overprøving, gjelder §§ 2 og 4 i den nevnte loven tilsvarende.

Når saker som gjelder bestemmelsene i EØS-avtalen nevnt i første ledd behandles av Europakommisjonen, gjelder § 2 annet, tredje og fjerde ledd i EØS-konkurranseloven tilsvarende. Dersom slike saker bringes inn for EFs førsteinstansdomstol eller EF-domstolen til overprøving, gjelder § 2 første og annet ledd i den nevnte loven.

Kongen kan gi nærmere regler om fordelingen av myndighet mellom departementet og konkurransemyndighetene i saker som gjelder EØS-avtalens vedlegg XIII punkt 6, og som etter reglene i EØS-avtalen eller Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et overvåkningsorgan eller en domstol kan behandles av nasjonale myndigheter.

0Endret ved lov 5 mars 2004 nr. 11 (ikr. 19 mai 2005 iflg. res. 19 mai 2005 nr. 434).
§ 3.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 6 i EØS-avtalen vedlegg XIII punkt 6 (rådsforordning nr 11 av 27 juni 1960), eller unnlater å etterkomme en anmodning etter avtalen artikkel 11 eller 131 om å gi opplysninger til norske myndigheter, straffes som fastsatt i konkurranseloven § 30.

På samme måte straffes den som forsettlig gir norske myndigheter uriktige opplysninger.

For å sikre at en anmodning etter artikkel 11 eller 13 etterkommes, kan vedkommende myndighet ilegge tvangsmulkt etter reglene i konkurranseloven § 28.

0Endret ved lov 5 mars 2004 nr. 12 (ikr. 1 mai 2004 iflg. res. 5 mars 2004 nr. 479).
1Her menes nok artikkel 11 og 13 i frd. 11/60 inntatt i EØS-avtalen vedlegg XIII punkt 6.
§ 4.Denne lov trer i kraft straks.