Lov om endringer i åndsverkloven m.m

DatoLOV-1995-06-02-27
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertAvd I 1995 Nr. 10
Ikrafttredelse30.06.1995
EndrerLOV-1961-05-12-2,
Kunngjort
KorttittelEndringslov til åndsverkloven m.m

Kapitteloversikt:

III. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

1.Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser i loven kan settes i kraft til ulik tid.

- - -

3.For endringer i åndsverkloven gjelder følgende overgangsbestemmelser:
a)Med unntak av det som følger av § 60 andre ledd, slik leddet lyder etter endringer ved loven her, og bokstav b) til e) og g) nedenfor, gjelder ikke endringene ved loven her handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før loven her trer i kraft.
b)Den som før loven her trer i kraft lovlig har ervervet et eksemplar av et kunstverk anses også å ha ervervet retten til å leie ut eksemplaret med mindre annet er avtalt.
c)Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om lyd- eller filmopptak av en utøvende kunstners fremføring som er inngått før loven her trer i kraft, også retten til å leie ut eksemplar av lydopptaket eller filmen.
d)Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om bruk av lydopptak i en film som er inngått før loven her trer i kraft, også retten til å leie ut eksemplar av filmen.
e)Når ikke annet er avtalt, omfatter en avtale om overdragelse av lydopptak eller film som er inngått med tilvirkeren før loven her trer i kraft, også retten til å leie ut eksemplar av lydopptaket eller filmen.
f)- - -
g)- - -
1Fra 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 569.