Lov om endringer i åndsverkloven m.m

DatoLOV-1995-06-23-37
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertAvd I 1995 Nr. 12
Ikrafttredelse30.06.1995
EndrerLOV-1961-05-12-2
Kunngjort
KorttittelEndringslov til åndsverkloven m.m

Kapitteloversikt:

II. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser:

1.Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 - - -
2.For endringene ved loven her gjelder følgende overgangsbestemmelser:
a)Endringene ved loven her gjelder ikke for handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før loven her trer i kraft.
b)Dersom det før loven her trer i kraft er igangsatt eksemplarfremstilling eller foretatt vesentlige forberedelser for å fremstille eksemplar av verk eller arbeider som nevnt i 5. kapittel og som ikke er vernet etter de eldre regler, kan eksemplarfremstillingen uten hensyn til de nye vernetider i nødvendig og sedvanlig utstrekning avsluttes innenfor de planlagte rammer, likevel senest innen 1. januar 2000.

Eksemplar som er fremstilt med hjemmel i første ledd, kan spres eller vises utenfor det private område, likevel slik at bestemmelsene om utleie i §§ 19, 42 og 45 og bestemmelsene i § 19 om utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram får anvendelse også i disse tilfelle.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for fremstilling av eksemplar ved ettergjøring av lydopptak.

c)- - -
d)- - -
e)Endringene ved loven her gjelder ikke dersom det vil føre til en kortere vernetid enn etter eldre regler. Bestemmelsen i § 41 første ledd tredje punktum vil allikevel gjelde fra ikrafttredelsestidspunktet for loven her.
f)Bestemmelsen i § 41 a gjelder ikke for verk som er gjort tilgjengelig for allmennheten på den i bestemmelsen foreskrevne måte før loven her trer i kraft, med mindre det løper et tilsvarende vern for verket i et annet land innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde når loven her trer i kraft.
g)Bestemmelsen i § 43 a gjelder ikke når vernetiden etter de eldre regler i fotografiloven er løpt ut før loven her trer i kraft.
h)Den som før loven her trer i kraft lovlig har ervervet et fotografisk verk eller et fotografisk bilde, anses også å ha ervervet retten til å leie ut eksemplaret med mindre annet er avtalt.
i)- - -
1Fra 30 juni 1995 iflg. res. 23 juni 1995 nr. 572.