Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven)

DatoLOV-1996-06-21-38
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endretLOV-2013-06-14-49
PublisertAvd I 1996 Nr. 10
Ikrafttredelse21.06.1996
Endrer
Kunngjort
KorttittelNaturoppsynsloven

Lovens tittel endret ved lov 14 juni 2013 nr. 49 (korttittel tilføyd).

§ 1.Lovens formål og stedlige virkeområde

For å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet kan Kongen opprette et naturoppsyn.

Oppsynets stedlige virkeområde er sammenfallende med det stedlige virkeområde til lovene nevnt i § 2 første ledd.

§ 2.Oppsynets oppgaver

Oppsynet skal føre kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av

1.lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet,
2.lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), og eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77,
3.lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag,
4.lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner,
5.lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet,
6.lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.,
7.lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), og
8.lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40

blir overholdt. Det samme gjelder lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, så langt departementet bestemmer.

Departementet kan gi forskrift om at oppsynet skal føre kontroll med overholdelsen av bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven så langt disse er gitt for å gjennomføre naturmangfoldloven kapittel VI (utvalgte naturtyper).

Oppsynet kan drive veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsel, registrering og dokumentasjon.

Departementet kan pålegge oppsynet andre oppgaver.

På Finnmarkseiendommens grunn skal oppsynet føre den ytterligere kontroll som departementet og Finnmarkseiendommen avtaler.

0Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 85 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 509), 19 juni 2009 nr. 100 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 704), 5 juni 2009 nr. 35 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 618), 17 sep 2010 nr. 57, 14 juni 2013 nr. 49.
§ 3.Oppsynets fullmakter

Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset som forholdene tillater.

Når det er nødvendig for å føre kontroll med at reglene angitt i § 2 første og annet ledd blir overholdt og det ikke etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep, kan oppsynet

a)stanse personer, kjøretøy og fartøy
b)kreve fremlagt tillatelser, dispensasjoner mv. som er påkrevet etter de lover oppsynet fører tilsyn med og som er pliktig å medbringe
c)kreve opplysninger om navn, fødselsdato, registrert adresse og nåværende bosted samt kreve opplysninger av betydning for om reglene i § 2 første og annet ledd er overholdt, såfremt opplysningene ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt
d)kreve adgang til private veier, og ved mistanke om overtredelse av regler nevnt i § 2 første og annet ledd kreve adgang til innmark, med unntak av hustomt og gårdsplass
e)gjennomføre lyd- og bildeopptak og andre dokumentasjonstiltak som er tilsvarende lite inngripende
f)bortvise personer eller pålegge fjerning av kjøretøy, fartøy og gjenstander for å stanse pågående ulovlig adferd i strid med bestemmelsene nevnt i § 2 første og annet ledd.

Første og annet ledd innskrenker ikke de fullmakter som følger av lovene nevnt i § 2 første og annet ledd.

Når oppsynet fører kontroll med at reglene nevnt i § 2 første og annet ledd blir overholdt, plikter den som blir kontrollert å etterkomme pålegg gitt i medhold av § 3 annet ledd.

Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som ved kontroll forsettlig eller uaktsomt unnlater å etterkomme pålegg gitt i medhold av annet ledd bokstav a til d og f.

0Tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 49, tidligere § 3 endret paragrafnummer til § 4.
§ 4.Forholdet til politiet

Oppsynspersonell kan gis begrenset politimyndighet etter lov av 1. oktober 1995 nr. 531 om politiet, og er ved utøvelse av denne myndighet underlagt politiet.

Oppsynets kontrollvirksomhet skal utføres i nært samarbeid med og supplere det lokale politi.

0Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 49, endret paragrafnummer fra § 3.
1Skal være lov 4. august 1995 nr. 53.
§ 5.Den sentrale administrasjon

Departementet har ansvar for gjennomføringen av loven. Departementet fører den nødvendige kontroll med oppsynet, gir regler om samarbeid med andre oppsynsordninger, samt instrukser det finner påkrevd av hensyn til virksomheten.

Departementet kan gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av reglene i loven her.

0Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 49, endret paragrafnummer fra § 4.
§ 6.Oppsynets taushetsplikt

Enhver som utfører oppsynstjeneste etter loven her, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Oppsynspersonell har også taushetsplikt om sårbart natur- og kulturmiljø med særlig verneverdi som de får kjennskap til i sitt arbeid, med de begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 13 a til 13 e.

Ved utøvelse av begrenset politimyndighet har oppsynspersonell i tillegg den taushetsplikt som gjelder for slik myndighetsutøvelse.

0Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 49, endret paragrafnummer fra § 5.
§ 7.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

0Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 49, endret paragrafnummer fra § 6.