Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

DatoLOV-1996-08-23-63
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertAvd I 1996 Nr. 15
Ikrafttredelse22.09.1996
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

Jf. EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 27 (dir 94/45), erstattes med virkning fra 6 juni 2011 av dir 2009/38). - Jf. lov 4 juni 1993 nr. 58.

§ 1.Lovens formål og virkeområde

Lovens formål er å åpne adgang til å allmenngjøre bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer, for å bedre arbeidstakernes rett til informasjon og konsultasjon i foretak og konserner som driver virksomhet i flere EØS-stater. Kongen kan fastsette forskrift om hvilke arbeidsforhold som omfattes av loven her og vedtak som er truffet i medhold av loven.

Loven gjelder ikke for arbeidstakere i utenriks sjøfart.

§ 2.Allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale m.v.

Kongen kan treffe vedtak om at bestemmelser i landsomfattende tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer skal gjelde i alle arbeidsforhold. Vilkåret er at krav om slik allmenngjøring er fremsatt av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon som er part i avtalen og har innstillingsrett etter lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 11 nr. 1.1

Vedtak om allmenngjøring etter første ledd kan bare gjelde de deler av en tariffavtale som gjelder europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer. Bestemmelser som omfattes av slikt vedtak kan ikke fravikes til skade for arbeidstakerne.

Innenfor rammen av bestemmelsene som Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre, kan Kongen fastsette utfyllende forskrift om gjennomføringen av arbeidstakernes og arbeidsgivernes rettigheter og plikter ved informasjon og konsultasjon i foretak og konserner som omfattes av vedtak etter loven her.

1Opphevet ved lov 27 jan 2012 nr. 9; se dens § 39.
§ 3.Tvisteløsning m.v.

Kongen kan bestemme at en særskilt nemnd skal ha myndighet til å avgjøre tvister som knytter seg til bestemmelser i loven her, eller vedtak truffet med hjemmel i loven, og tvister som knytter seg til avtaler om europeisk samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer og som gjelder slike avtalers gyldighet, forståelse eller beståen eller krav som grunner seg på slike avtaler.

Kongen kan gi forskrift om nemndas funksjon som tvisteløser, og herunder fastsette bestemmelser om nemndas sammensetning, saksbehandling, og kompetanse, samt bestemmelser om hvem som kan fremme saker for nemnda og på hvilken måte dette skal gjøres.

§ 4.Sanksjoner ved brudd på reglene

Ved tilsidesettelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, kan foretaket eller konsernet, medlemmer av og observatører i utvalg opprettet etter bestemmelser gitt i eller i medhold av loven og rådgivere for disse, ilegges tvangsmulkt av nemnd som nevnt i § 3.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt.

Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 5.Ikrafttredelse. Endringer i andre lover

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

Loven gjelder ikke for arbeidsforhold i foretak eller konserner som før lovens ikrafttredelse har inngått avtale om informasjon og konsultasjon på tvers av landegrensene, såfremt avtalen er i overensstemmelse med lovens formål og omfatter alle arbeidstakerne i foretaket eller konsernet. Lovens bestemmelser om tvisteløsning gjelder likevel ved tvist om en slik avtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en slik avtale, med mindre avtalen inneholder egne bestemmelser om tvisteløsning. Dersom partene ikke fornyer avtalen, gjelder loven fullt ut.

1Fra 22 sep 1996 iflg. res. 23 aug 1996 nr. 813.