Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Jan Mayen-skatteloven)

DatoLOV-1996-11-29-69
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-38
PublisertAvd I 1996 Nr. 22
Ikrafttredelse01.01.1998
EndrerLOV-1956-11-30-1
Kunngjort
KorttittelJan Mayen-skatteloven

Lovens tittel endret ved lover 14 des 2007 nr. 105, 17 juni 2016 nr. 38 (korttittel tilføyd). - Jf. tidligere lov 30 nov 1956 nr. 1.

§ 1.Personer som oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis, svarer skatt av inntekt vunnet ved arbeid der etter bestemmelsene om lønnstrekk i lov om skatt til Svalbard. Lov om skatt til Svalbard § 2-2 gjelder tilsvarende.
0Endret ved lov 14 des 2007 nr. 105 (f o m inntektsåret 2008).
§ 2.Skatten beregnes etter samme satser som Stortinget for hver budsjettermin har vedtatt for Svalbard.
§ 3.Skatten tilfaller den kommune hvor skattyteren etter reglene i skatteloven anses bosatt.
0Endret ved lov 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 1 jan 2000).
§ 4.Denne lov trer i kraft med virkning fra 1. januar 1998. Samtidig oppheves lov av 30. november 1956 nr. 1 om skattlegging av personer på Jan Mayen.