Lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv (artistskatteloven)

DatoLOV-1996-12-13-87
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-39
PublisertAvd I 1996 Nr. 24
IkrafttredelseInntektsåret 1998
EndrerLOV-1963-04-05-10
Kunngjort
KorttittelArtistskatteloven

Kapitteloversikt:

Jf. tidligere lov 5 apr 1963 nr. 10 om avgift på honorarer til utenlandske kunstnere m.v. Lovens tittel endret ved lov 17 juni 2016 nr. 39.

§ 1.Virkeområde

Denne lov gjelder beregning og oppgjør av skatt på bruttoinntekter til utenlandsk artist eller foretak i forbindelse med aktivitet utøvet av artisten i riket eller på norsk registrert fartøy eller på norsk kontinentalsokkel.

Skatteplikt etter denne lov faller bort, og avløses av skatteplikt etter skatteloven, fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. I inntektsår når artist bosatt i annen EØS-stat ikke anses skattemessig bosatt i riket, kan artisten etter inntektsårets utløp uansett kreve å bli lignet etter skattelovens regler for begrenset skattepliktige. Trukket skatt etter denne lov § 7 omgjøres i tilfeller som nevnt i første og andre punktum til forskudd på skatt etter skattebetalingsloven.

0Endret ved lover 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 1 jan 2000), 28 mai 2004 nr. 31 (f o m inntektsåret 2004), 9 des 2005 nr. 111 (f o m inntektsåret 2006), 29 juni 2007 nr. 58 (f o m inntektsåret 2007).
§ 2.Definisjoner

Med utenlandsk artist forstås i denne lov person som er bosatt i utlandet og som utøver økonomisk aktivitet som artist, herunder aktivitet som idrettsutøver eller ved opptreden med religiøst, politisk, sosialt eller veldedig innhold.

§ 3.Skattlegging av inntekt

Av bruttoinntekt som nevnt i § 1 svares skatt til staten. Fradrag gis ikke.

Det skal likevel ikke svares skatt av bruttoinntekt så langt denne dekker dokumenterte utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med arrangementet. Videre reduseres bruttoinntekter med agentprovisjon betalt av artisten.

Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til utenlandsk artist for deltakelse i film-, fjernsyns- eller lydopptak der den som dekker godtgjørelsen ikke har skattemessig eller ervervsmessig tilknytning til Norge.

§ 4.Skattesatsen

Stortinget fastsetter skattesatsen for det enkelte inntektsår.

§ 5.Skattefritak ved visse typer arrangementer

Det skal ikke svares skatt av godtgjørelse til utenlandske artister for forestillinger som er ledd i en offentlig støttet kulturutveksling med annen stat.

Med offentlig støttet kulturutveksling med annen stat menes kulturell virksomhet som har tilknytning til slik stat og som hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat.

§ 6.Meldeplikt

Den som skal engasjere utenlandsk artist eller arrangere forestilling eller fremvisning m.v. hvor utenlandsk artist deltar, plikter å gi melding om arrangementet til skattekontoret. Det samme gjelder for den som stiller plass til rådighet til utenlandske arrangører eller utenlandske artister som selv arrangerer forestilling. Artist som ingen har meldeplikt for etter første eller annet punktum, skal selv gi melding.

Meldingen skal inneholde opplysninger om blant annet

-navn, fødselsnummer eventuelt organisasjonsnummer, og adresse på den som har meldeplikt etter første ledd,
-navn, fødselsnummer, nasjonalitet, hjemstedsadresse og oppholdssted her i landet på artisten(e), samt
-navn, fødselsnummer, nasjonalitet, hjemstedsadresse og eventuell adresse i Norge på den som er trekkpliktig etter § 7.

Videre skal det gis opplysninger om kontraktsvilkår.

Det skal sendes melding til skattekontoret selv om det ikke skal svares skatt etter § 5.

Melding som er forhåndsutfylt med opplysninger om den meldepliktige og artisten, kan gjøres tilgjengelig for den meldepliktige ved elektronisk kommunikasjon.

På bakgrunn av blant annet de opplysninger den meldepliktige gir, utsteder skattekontoret oppgjørsblankett til bruk ved skattetrekket.

0Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 58 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370), 10 des 2010 nr. 65. Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 7.Skattetrekk

Den som utbetaler bruttoinntekt som nevnt i § 1 skal av eget tiltak sørge for at skattetrekk foretas og innbetales.

I de tilfeller det ikke er noen norsk arrangør som står for arrangementet, er den som stiller plass til rådighet for utenlandsk arrangør eller utenlandsk artist ansvarlig for at skatt blir trukket og innbetalt. Dette gjelder likevel bare dersom den som stiller plass til rådighet har hatt tilgang til inntektene fra arrangementet gjennom billettsalg eller på annen måte.

Trekkreglene gjelder tilsvarende for artisten selv dersom det ikke foreligger noen trekkpliktig etter første eller annet ledd. Dersom den trekkpliktige etter første eller annet ledd ikke har foretatt korrekt trekk, er artisten selv ansvarlig for det manglende beløp.

Når naturalytelser inngår i skattegrunnlaget og kontantytelsen ikke dekker samlet trekk, skal differansen innbetales av den skattepliktige til den trekkpliktige.

Den som forsømmer plikten til å sørge for skattetrekk, er ansvarlig for innbetaling av det beløp som skulle ha vært trukket med tillegg av eventuelle renter og omkostninger.

§ 8.Saksbehandling og kontroll

Skattekontoret foretar kontroll m.v. av fastsatt skattetrekk og beregner eventuell pensjonsgivende inntekt.

Artisten og den som foretar trekket er pliktig til å gi de opplysninger som er nødvendige for at skattemyndighetene skal kunne kontrollere at skatten er riktig beregnet og innbetalt.

Skattekontoret kan fastsette skatten ved skjønn når fristen for innsendelse av skattetrekk er oversittet. Skattekontoret kan også fastsette et høyere eller lavere skattebeløp når det er grunn til å anta at det innbetalte skattetrekket er uriktig.

Før skjønnsfastsetting eller endring etter foregående ledd skjer, skal den som er ansvarlig for skattetrekk etter § 7 gis en passende frist for uttalelse. Skattekontoret fastsetter deretter skatten og sender melding til den trekkpliktige om vedtaket.

Artister og personer som er ansvarlige for at skatt blir trukket og innbetalt etter § 7 første til tredje ledd, kan klage til skattekontoret over fastsettelsen av skatt. Klagen skal være skriftlig og må leveres senest seks uker etter at skattekontoret har sendt melding som i foregående ledd.

Innkrevingsmyndigheten skal ved henvendelse fra den skattepliktige sende attest om innbetalt skatt, etter at skatten er endelig fastsatt og innbetalt.

0Endret ved lov 29 juni 2007 nr. 58 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 7 des 2007 nr. 1370). Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 9.Tvangsinndrivelse av skatt m.v.

Skatten og eventuelle renter har samme fortrinnsrett ved insolvensbehandling av boer som formues- og inntektsskatt til staten etter skatteloven.

0Endret ved lover 26 mars 1999 nr. 14 (ikr. 1 jan 2000), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), endret paragrafnummer fra § 10.
§ 10.Forskriftshjemmel

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om skattlegging etter denne lov, herunder om fastsettelse av utgifter til transport, kost og losji, oppgave- og opplysningsplikt, bruk av billetter, skattetrekk og innkreving, fastsettelse av skjemaer samt bestemmelser om regnskapsføring. Departementet kan videre gi bestemmelser om oppgaveplikt etter ligningsloven for melde- eller trekkpliktige etter §§ 6 og 7.

0Endret ved lover 12 des 2008 nr. 96 (f o m inntektsåret 2008), 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616), endret paragrafnummer fra § 11. Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 11.
(1) På bakgrunn av meldepliktiges opplysninger mv. utsteder skattekontoret en oppgjørsblankett for den som er trekkpliktig etter § 7. Den trekkpliktige skal gi opplysninger om samtlige skattepliktige ytelser som er utbetalt til artisten i forbindelse med arrangementet, og eventuelle fradragsberettigede utgifter, samt beregne skattetrekkets størrelse.
(2) Fullstendig utfylt oppgjørsblankett sendes skattekontoret senest syv dager etter at trekk er foretatt. Artisten skal ha gjenpart av oppgjørsblanketten som kvittering for foretatt trekk.
(3) Oppgjørsblanketten erstatter lønnsoppgave etter ligningsloven § 5-2, men har for øvrig samme virkning.
(4) Oppgjørsblankett som er forhåndsutfylt med opplysninger om den trekkpliktige og artisten, kan gjøres tilgjengelig for den trekkpliktige ved elektronisk kommunikasjon.
0Tilføyd ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 21 des 2007 nr. 1616) som endret ved lov 12 des 2008 nr. 100, tidligere § 11 endret paragrafnummer til § 10, endret ved lover 10 des 2010 nr. 65, 26 apr 2013 nr. 16 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 26 apr 2013 nr. 413). Oppheves ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).
§ 12.Forholdet til forvaltningsloven og annen skattelovgivning

Forvaltningsloven med unntak av kapittel VII om forskrifter, gjelder ikke ved behandling av saker etter denne lov.

Den øvrige skattelovgivning, herunder ligningsloven og skattebetalingsloven, kommer til anvendelse så langt annet ikke følger av denne lov med forskrifter. Trekkplikt, oppgaveplikt og opplysningsplikt etter denne lov, og forsømmelse av slik plikt, har samme virkning som tilsvarende plikt og forsømmelse etter de nevnte lover.

0Endres ved lov 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531).

II.

Loven trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 1998.

- - -