Lov om folketrygd (folketrygdloven)

DatoLOV-1997-02-28-19
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-25 fra 01.02.2017, LOV-2016-12-20-110 fra 01.01.2017
PublisertAvd I 1997 Nr. 5
Ikrafttredelse01.05.1997
Endrer
Kunngjort
Rettet16.02.2017 (§ 21-12 første ledd)
KorttittelFolketrygdloven - ftrl

Jf. tidligere folketrygdlov 17 juni 1966 nr. 12. Se også lov 16 des 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov 16 juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kort om loven:

Folketrygden er et nasjonalt, sosialt forsikringssystem som ble innført 1. januar 1967. Mesteparten av folketrygden administreres av arbeids- og velferdsetaten (NAV). Alle personer som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden.

Lovens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal videre bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkelte persons livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal også bidra til hjelp til selvhjelp.

Folketrygdloven er inndelt i ni deler: Del I omfatter lovens formål og definisjoner og gir bestemmelser om medlemskap i folketrygden. Del II omhandler beregning av pensjoner (pensjonskomponenter, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner og forsørgingstillegg). Del III gir bestemmelser om stønad under arbeidsløshet. Del IV tar for seg ytelser ved sykdom (stønad ved helsetjenester, grunnstønad og hjelpestønad, stønad ved gravferd, sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeids- og funksjonsevner i dagliglivet. Del IV gir også regler om arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønad, uførepensjon og yrkesskadedekning). Del V handler om ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon. Dette omfatter ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, stønad til enslig mor eller far, ytelser til tidligere familiepleier og ytelser til gjenlevende ektefelle og barnepensjon. Del VI gir regler om ytelser ved nådd pensjonsalder (alderspensjon). Del VII, VIII og IX gir forvaltningmessige og finansielle bestemmelser og ulike avsluttende bestemmelser om bl.a. ikafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover.

Folketrygdloven av 1997 erstatter den tidligere folketrygdlov fra 1966 ) lov 17. juni 1966 nr. 12).

Kapitteloversikt: