Lov om folketrygd (folketrygdloven)

Hvordan folketrygdloven er oppbygd 

Del I Innledende bestemmelser

Kapittel 1 Formål og definisjoner m.m.

Kapittel 2 Medlemskap 

Del II Beregning av pensjoner m.m.

Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg 

Del III Stønad under arbeidsløshet

Kapittel 4 Dagpenger under arbeidsløshet 

Del IV Ytelser ved sykdom m.m.

Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester

Kapittel 6 Grunnstønad og hjelpestønad

Kapittel 7 Stønad ved gravferd

Kapittel 8 Sykepenger

Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom

Kapittel 10 Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet

Kapittel 11 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader

Kapittel 12 Uføretrygd

Kapittel 13 Yrkesskadedekning 

Del V Ytelser knyttet til livsløp og familiesituasjon

Kapittel 14 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far

Kapittel 16 Ytelser til tidligere familiepleier

Kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle

Kapittel 18 Barnepensjon 

Del VI Ytelser ved nådd pensjonsalder

Kapittel 19 Alderspensjon

Kapittel 20 Ny alderspensjon 

Del VII Forvaltningsmessige bestemmelser

Kapittel 21 Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m.

Kapittel 22 Utbetaling 

Del VIII Finansielle bestemmelser

Kapittel 23 Finansiering

Kapittel 24 Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 

Del IX Avsluttende bestemmelser

Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser

Kapittel 26 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

0Endret ved lover 20 juni 2003 nr. 55 (ikr. 1 jan 2004), 21 apr 2006 nr. 10, 26 nov 2010 nr. 59 (ikr. 26 nov 2010 og 1 jan 2011), 17 des 2010 nr. 80 (ikr. 1 jan 2011), 19 okt 2012 nr. 68 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 19 okt 2012 nr. 978), 16 des 2011 nr. 59 (ikr. 1 jan 2015 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 797).