Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

DatoLOV-1997-06-13-44
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endretLOV-2015-04-10-17 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015
PublisertAvd I 1997 Nr. 14
Ikrafttredelse01.01.1999
EndrerLOV-1976-06-04-59
Kunngjort
KorttittelAksjeloven - asl

Jf. lover 13 juni 1997 nr. 45, 29 juni 2007 nr. 74, 29 juni 2007 nr. 75. - Jf. tidligere lover 19 juli 1910 nr. 1, 26 juli 1916 nr. 9, 6 juli 1957 nr. 4, 4 juni 1976 nr. 59.

Kort om loven:

Aksjeloven gjelder aksjeselskaper, gjerne betegnet AS, AL eller LL. Dette er en foretaksform hvor eierne til forskjell fra et enkeltpersonforetak ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Loven gjelder ikke allmennaksjeselskaper og selskaper som ikke har økonomisk formål og som ikke er betegnet som aksjeselskap. Loven gjelder heller ikke for samvirkeforetak (SA), med mindre det i stiftelsesgrunnlaget til foretaket er bestemt at aksjeloven skal gjelde. Samvirkeforetak er regulert av 29. juni 2007 nr. 81 om samirkeforetak (samvirkelova). Aksjeloven har først og fremst betydning for mindre selskaper. Aksjeselskaper kan ikke børsnoteres. De må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. 45 prosent av alle foretak i Norge er aksjeselskaper.

Aksjeloven inneholder bestemmelser om lovens virkeområde og om ansvarsbegrensninger,. Videre gis regler om stiftelse av aksjeselskaper, selskapskapitalen, aksjeeiere og overgang av aksjer. Loven inneholder videre bestemmelser om generalforsamlingen, selskapets ledelse, revisor og utdeling av utbytte. Det gjøres også rede for bestemmelsene om egne aksjer, forhøyelse av aksjekapitalen, finansielle instrumenter, nedsetting av aksjekapital, sammenslåing og deling av selskaper, omdanning til allmennaksjeselskap, oppløsning og avvikling, erstatning, rettergangsregler, straff og regler om særlige selskaper.

Loven erstatter tidligere lov fra 1976.